Συνοπτικός Διαγωνισμός «Συμβουλευτικές –Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης»

22.02.2021 έως 05.03.2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.02.2021
Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 05.03.2021 και ώρα 15:00

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο τις ακόλουθες συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης:

  • Δημοσιονομικές αναφορές προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο, ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.) όπως Μητρώο Δεσμεύσεων, Έκθεση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, Μηνιαία Δελτία κλπ.
  • Λογιστικές και Οικονομικές εργασίες.
  • Αλλαγές φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων.
  • Παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μισθοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης όπου απαιτείται.
  • Διασύνδεση των ροών του λογιστηρίου με την  οικονομική διαχείριση των έργων από όπου πηγάζει η πρωτογενής πληροφορία.
  • Εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών εργασίας με σκοπό αποφυγή σφαλμάτων κατά την εκτέλεση ροής των εργασιών.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού εδώ.