Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων»

14.12.2020 έως 18.01.2021

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υποστήριξη του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργων».

Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις πάγιες δραστηριότητες του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τόσο στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, όσο και στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων που αποσκοπούν στην επίτευξη των αναπτυξιακών και ερευνητικών στόχων του. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα υψηλής ποιότητας οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες που αποδεικνύονται από την αποδεδειγμένη ικανότητα στην οργάνωση και συντονισμό έργων. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει επίσης τη διάσταση της μετατροπής της γνωστικής εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί στο φορέα, σε σχέση με τη δημιουργία προτυτοποιημένων διαδικασιών, και σε συνδυασμό με την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της διαχείρισης των έργων και της εκτέλεσης μέρους των διοικητικών εργασιών/ ενεργειών του ΕΚΤ, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων και η επικαιροποίηση παλαιοτέρων ΙΤ εργαλείων με στόχο την περαιτέρω οργανωσιακή ωριμότητα του φορέα.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr. 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 14.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΞ746ΜΓ35-ΙΥΝ).