Προκήρυξη μίας(1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence baσed policies)»

20.11.2020 έως 28.12.2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δημόσιων πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία στη βάση στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων (evidence based policies)».

Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες σε ό,τι αφορά στις αναπτυξιακές και μελετητικές δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές συνθετικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει σημαντικές μελετητικές διαστάσεις που αναδεικνύονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο και που αφορούν τις επιδόσεις των φορέων με ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες, τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τις ψηφιακές δεξιότητες, τις εκροές και τα αποτελέσματα της έρευνας, την αποτίμηση στοχευμένων δημόσιων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του συστήματος Ε&Α και της θέσης της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατατάξεις.

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 28η Δεκεμβρίου 2020.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 20.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΚΤΗ46ΜΓ35-ΘΩ0).