Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία»

20.11.2020 έως 28.12.2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Μια (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ ή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωγραφία με εστίαση στις περιφερειακές πολιτικές που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία».

Η θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την τεκμηρίωση του συστήματος ΕΤΑΚ. Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει την δυνατότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και μελετητικές τους δράσεις, κατά τις οποίες αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από την παρακολούθηση της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών με τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του JRC, OECD, EUROSTAT, κλπ.). Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εμπειρική ανάλυση, στην επιστημονική τεκμηρίωση των κινήτρων (policy rationales), στον σχεδιασμό, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία και αποβλέπουν στην άμβλυνση των διαπεριφερειακών τεχνολογικών και οικονομικών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης των περιφερειών και την κοινωνικο-οικονομική τους ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Έμφαση δίνεται στην θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της γεωγραφικής διάστασης της οικονομίας της γνώσης και της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, και ειδικότερα, της παραγωγής και της διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης μέσω εθνικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας, δικτύων τεχνολογικής γνώσης και παγκοσμίων αλυσίδων αξίας, και των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών σε αυτές.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 28η Δεκεμβρίου 2020.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr. 

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 20.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ3Π46ΜΓ35-ΝΧ3).