Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» - Ματαιώθηκε στις 27.11.2020

04.11.2020

Σε συνέχεια της απόφασης επί του θέματος 3 της από 2020/18/20.11.2020 συνεδρίας Δ.Σ. ΕΚΤ. ο Διαγωνισμός ματαιώθηκε

Διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου».

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου». και συγκεκριμένα οι ακόλουθες Οικονομικές - Λογιστικές υπηρεσίες που διακρίνονται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
2. Δημοσιονομική παρακολούθηση & αναφορές στο αρμόδιο Υπουργείο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
3. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής παρακολούθησης
4. Υπηρεσίες μισθοδοσίας
5. Υποστήριξη στην παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος πέραν της αρχικής
6. Συμβουλευτική υποστήριξη Λογιστικών/ Οικονομικών υπηρεσιών
7. Υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης των έργων

Ανάλυση των παραπάνω ενοτήτων δίνεται στην παράγραφο 1.3 της διακήρυξης, καθώς και στο παράρτημα Ι αυτής.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες»

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Προϋπολογισμός: 600.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με δικαίωμα προαίρεσης κατά μέγιστο έως 50% επί του ποσού της σύμβασης, ήτοι 300.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 08.12.2020  και ώρα 13:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.