Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», ΕΠΣΕΤΑΚ0201

30.10.2020 έως 07.12.2020

Διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης» της Πράξης  «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5044975.

Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης» που αφορούν την Πράξη «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης».

Ειδικότερα, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων πέντε (5) Ενοτήτων Εργασίας, οι οποίες και αποτελούν στο συνοπτικό αντικείμενο του έργου:

  • Ενότητα Εργασίας 1: Εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη
  • Ενότητα Εργασίας 2: Κατάλογος Υπηρεσιών (Service Catalog) & Διαχείριση Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalog Management)
  • Ενότητα Εργασίας 3: Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριών (IT Security Assessment) & Ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Analysis)
  • Ενότητα Εργασίας 4: Μελέτη βελτίωσης ευχρηστίας και καλύτερης εμπειρίας χρήστη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Ενότητα Εργασίας 5: Εξέταση απαιτήσεων μετάβασης στο ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ

Η υλοποίηση των παραπάνω Ενοτήτων Εργασίας περιλαμβάνει την επιτόπου υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και την υποστήριξη της στην καταχώρηση / επικαιροποίηση / εξαγωγή / ανάλυση στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ και σε όποιο άλλο πληροφοριακό σύστημα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα.

Το αντικείμενο της παρούσας κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72220000-3 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα»  και δευτερευόντως, 72226000-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων» και 72246000-1 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής».

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.820,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 480.500,00€.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07.12.2020  και ώρα 13:00.

Το Τεύχος της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.