Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Aπ’ Ευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής Πλατφόρμας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» και κωδικό 2020/GSG04 (Κωδικός: ΑΠ. 993/26