Δημόσια Διαβούλευση προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ0201

25.06.2020 έως 20.07.2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ0201, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης», της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης», με κωδικό ΟΠΣ 5044975.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έγγραφα και επώνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secretary@ekt.gr και με τηλεμοιότυπο στον αριθμό 210/72.46.824 αναφέροντας τον τίτλο και τον κωδικό του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα παρέχονται από το ΕΚΤ διευκρινιστικές απαντήσεις οι οποίες θα αναρτηθούν και συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders.

To τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού σε pdf