Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας και των εσωτερικών εγκυκλίων των επίσημων στατιστικών του ΕΚΤ» (Κωδικός: ΑΠ.1119/24.10.2019).