Προκήρυξη Ανοιχτού Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε 2 Τμήματα για τις «Υπηρεσίες Συντήρησης κτηριακού, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου (DATA CENTER) του ΕΚΤ/ΕΙΕ»