Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β’ ή Γ’, για τη στελέχωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υποδομών & Πληροφοριακών Συστημάτων (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/2-17)