Εκθεση Δραστηριοτήτων 2013


Εκθεση Δραστηριοτήτων 2013

Περίληψη

Το 2013 υπήρξε ένα κομβικό έτος για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Με την αποχώρηση του Ευάγγελου Μπούμπουκα ύστερα από μακρά και επιτυχημένη πορεία στο ΕΚΤ, κλείνει ένας σημαντικός κύκλος για τον οργανισμό. Ταυτόχρονα, η ωρίμανση μιας σειράς άλλων δραστηριοτήτων, από την εξαγωγή στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία και την εγκαθίδρυση συνεργασιών με φορείς παραγωγής και διάθεσης έγκριτου πολιτιστικού περιεχομένου, μέχρι τον επανασχεδιασμό και επέκταση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network-Hellas, ενισχύει την ήδη κεντρική θέση του  στο εθνικό οικοσύστημα της γνώσης και επεκτείνει την εξωστρέφειά του σε σχέση με τις διεθνείς αλυσίδες αξίας για την οικονομία της γνώσης.

Η προγραμματική περίοδος του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, έτος ωρίμανσης και προετοιμασίας για την οποία υπήρξε το 2013, θέτει την παραγωγή γνώσης, την καινοτομία και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο του ελληνικού προγραμματισμού, συναρτώντας τον άμεσα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς στρατηγικές προτεραιότητες. Το ΕΚΤ, ως ο κεντρικός εθνικός επιχειρησιακός φορέας για την ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) έχει θέσει ως βασικό του στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας του συνόλου του ελληνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Οι δράσεις και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια αναπτυξιακή πορεία σύμφωνη με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 και του εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περίοδο 2015-2021.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ έχει συμμετάσχει σε σειρά από διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020, της εθνικής στρατηγικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), του ΕΣΠΑ 2014-2020 στους τομείς της έρευνας και του πολιτισμού, την κοινοτική Οδηγία και τον νέο νόμο για την περαιτέρω χρήση της πληροφορίας του δημοσίου τομέα, τα προγράμματα έξυπνης εξειδίκευσης στις περιφέρειες, τη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις δεσμεύσεις της χώρας για την ανοικτή διακυβέρνηση, καθώς και τον σχεδιαζόμενο νόμο για την έρευνα.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

ΕΛ

Εκδότης

ΕΚΤ

Σελίδες

116

ISBN

978-618-5079-10-9 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2013

Πρόσφατες Εκδόσεις