Έκθεση Δραστηριοτήτων 2002


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2002

Περίληψη

Kατά τη διάρκεια του 2002 το ΕΚΤ εκπλήρωσε τους στόχους του, ολοκληρώνοντας και παραδίδοντας σηµαντικά αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, διευρύνοντας τις υπηρεσίες του και επεκτείνοντας τις συνεργασίες του. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης του νέου µεγάλου έργου του, "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας" (ΕΠΣΕΤ), στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που αφορά την "Οργάνωση και ∆ιάθεση ψηφιακού περιεχοµένου για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη".

Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στο ΕΚΤ αφενός να εκσυγχρονίσει τις υποδοµές του, να κινηθεί στην αιχµή της τεχνολογίας και να διαµορφώσει συνθήκες για την ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχοµένου Επιστήµης και Τεχνολογίας, και αφετέρου να ενισχύσε  τη θέση της χώρας όσον αφορά την ικανοποίηση στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope και την αντιµετώπιση σοβαρών προκλήσεων που θέτει η κοινωνία της γνώσης. Σηµαντικά τεχνολογικά ζητήµατα που αφορούν την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από ενιαίο περιβάλλον και την κάλυψη εξατοµικευµένων αναγκών, ζητήµατα που επιβάλλουν την εφαρµογή νέων οργανωτικών δοµών και την επέκταση συνεργασιών, καθώς και ζητήµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ΕΚΤ, είναι αυτά που θα µας απασχολήσουν στο άµεσο µέλλον

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

URL

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

40

Έτος Έκδοσης

2002

Πρόσφατες Εκδόσεις