ΚΡΗΠΙΣ

Το υποέργο «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του ΕΙΕ» της Πράξης «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002535 υλοποιήθηκε από τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου η ηλεκτρονική υποδομή «Ήλιος» του ΕΙΕ αναβαθμίστηκε στην πλέον πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού DSpace 6 και πλέον ενσωματώνει όλες τις τρέχουσες σύγχρονες λειτουργίες που προσφέρει η νέα έκδοση. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν τεχνολογικές επεκτάσεις που αφορούν:

  • πρόσθετες λειτουργίες οι οποίες προέκυψαν από τις διαφορετικές ανάγκες του ετερογενούς επιστημονικού υλικού των Ινστιτούτων του ΕΙΕ. Το εν λόγω επιστημονικό υλικό εμπίπτει τόσο στις θετικές όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες,
  • καινοτόμες υπηρεσίες που αποτελούν σύγχρονες τάσεις στον διεθνή χώρο των αποθετηρίων (πχ διαμόρφωση σημασιολογικών οντοτήτων, διάθεση περιεχομένου ως διασυνδεδεμένα δεδομένα, εξαγωγή βιβλιομετρικών δεικτών αλλά και  μετρικών όπως altmetrics, κατάθεση ερευνητικών δεδομένων (datasets), απόδοση PID’s κλπ),
  • διαμόρφωση των διαδικτυακών φορμών αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης υλικού έτσι ώστε να καταστούν πλέον φιλικές στη συμπλήρωση τους και να διαθέτουν αυτοματισμούς για την εύκολη εισαγωγή περιεχομένου (πχ αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων και εισαγωγή τους από τρίτες πηγές)
  • τεχνικές παρουσίασης του περιεχομένου με σύγχρονο τρόπο και υψηλή αισθητική.

Επιπλέον, υλοποιήθηκαν τεκμηριωτικές δράσεις όπως διεύρυνση του σχήματος μεταδεδομένων, συγκρότηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τα ερευνητικά δεδομένα και την υλοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, διαμόρφωση σημασιολογικών οντοτήτων (πχ συγγραφείς ΕΙΕ, θεματικές κατηγορίες), αντιστοιχήσεις υφιστάμενων μεταδεδομένων στο νέο σχήμα, επιμέλεια και κανονικοποίηση μεταδεδομένων, επεξεργασία ψηφιακού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από το είδος και τη φύση του υλικού, επικαιροποίηση μοντέλων βιβλιογραφικών προτύπων.

Τέλος υλοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ερευνητών για τις νέες υπηρεσίες της υποδομής προκειμένου να κατανοήσουν τα οφέλη που τους προσφέρονται στην εκτέλεση του ερευνητικού τους έργου, και να εμπλακούν ενεργά στη συνεχή επικαιροποίηση του Ήλιου με το νέο υλικό που παράγεται. 

URL
Διάρκεια
2017 έως 2019
Φορέας Χρηματοδότησης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στις 150.000,00 €.
Θεματικό Πεδίο
Ηλεκτρονικές Υποδομές, Ψηφιακά Αποθετήρια, Τεκμηρίωση, Διαλειτουργικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός.
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Η ηλεκτρονική υποδομή «Ήλιος» του ΕΙΕ μετασχηματίστηκε σε υποδομή ηλεκτρονικού αποθετηρίου που εφαρμόζει σύγχρονα πρότυπα και καλές πρακτικές και ενσωματώνει τις πλέον εξελιγμένες λειτουργίες και υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής, εξερεύνησης, ευρεσιμότητας και παρουσίασης του περιεχομένου. Το περιεχόμενο του «Ήλιου» μετέπεσε στη νέα αναβαθμισμένη υποδομή, ενώ ταυτόχρονα νέο περιεχόμενο προστέθηκε με κανόνες αρχειοθέτησης από τους ίδιους τους ερευνητές του ΕΙΕ, με διαμεσολαβητική αρχειοθέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και με μαζική εισαγωγή από εθνικές και διεθνείς πηγές που θα διαλειτουργούν με την υποδομή του Ήλιου (πχ Web of Science, Pubmed, Αποθετήριο Arxiv, τοπικές εφαρμογές με ερευνητικά δεδομένα κα).