Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού δημόσιας στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ - Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων για τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές

Ως Εθνική Αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εξυπηρετεί μια ουσιαστική και επιτελική λειτουργία για τον δημόσιο τομέα, αυτή της παραγωγής και διάθεσης αξιόπιστων στατιστικών. Η χρήση και αξιοποίηση αυτών των στατιστικών από τον δημόσιο τομέα προσδίδει δυνατότητες λήψης στρατηγικών αποφάσεων πάνω στη βάση επίκαιρων και τεκμηριωμένων στοιχείων η σημασία των οποίων, έχει αποτυπωθεί στην υποχρέωση σύγκλισης των εθνικών στατιστικών συστημάτων με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι της Πράξης

Σκοπός της παρούσας Πράξης είναι η ενίσχυση της λειτουργίας του «Μηχανισμού Δημόσιας Στατιστικής Πληροφόρησης του ΕΚΤ» μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων προκειμένου να εξυπηρετηθούν απαιτήσεις επιμέρους κοινοτήτων χρηστών. Ο σκοπός θα επιτευχθεί με επιμέρους στόχους που αφορούν:

 • τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση περιβάλλοντος μοντελοποιημένων διαδικασιών για τη διαχείριση προτυποποιημένων (standardized) δεδομένων και την εγκαθίδρυση της ικανότητας στην ομάδα εργασίας για ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλων δεδομένων προκειμένου να εξυπηρετηθούν απαιτήσεις των κοινοτήτων χρηστών της Πράξης,
 • τη διαμόρφωση πολιτικών για ζητήματα όπως άντληση δεδομένων από πηγές στο διαδίκτυο, μέτα-δεδoμένα, αρχειοθέτηση και διατήρηση δεδομένων, πρόσβαση από ερευνητές, συνεργασίες με άλλους φορείς κ.ά,
 • τη δημιουργία δομής διακυβέρνησης για την παροχή προτυποποιημένων δεδομένων,
 • τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποδομής Μητρώων και Πλατφόρμας για την παροχή προηγμένων, ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων για την εξυπηρέτηση πολλών κατηγοριών φορέων δημόσιας διοίκησης και κοινοτήτων χρηστών και την υποστήριξη δημόσιων πολιτικών.

Οι παραπάνω στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς στρατηγικές και τους στόχους σε ότι αφορά στη στατιστική διαδικασία και επεξεργασία όπως αυτές εκφράζονται από τις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς στατιστικές αρχές (π.χ. ΟΟΣΑ, Στατιστική Αρχή ΗΒ, Γαλλίας, Νορβηγίας), οι οποίες επιδιώκουν την κάλυψη συνεχώς αναδυόμενων απαιτήσεων διασύνδεσης μικροδεδομένων, την άντληση πληροφορίας με υψηλή επιχειρησιακή αξία για πολλαπλές κοινότητες χρηστών, καθώς και τη διαρκή διεύρυνση της διάθεσης των παραγόμενων στατιστικών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο της πράξης, ο μεγάλος όγκος δεδομένων για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Καινοτομία (ΕΤΑΚ), και ευρύτερα την ψηφιακή οικονομία, που συγκεντρώνει συστηματικά το ΕΚΤ ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και δεδομένα από εξωτερικές δημόσιες πηγές (με σχετική πληροφορία), θα συγκροτηθούν σε Μητρώα που θα αφορούν επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και εκροές / αποτελέσματα. Η συγκρότηση σε Μητρώα περιλαμβάνει την οργάνωση των (μικρο)δεδομένων των επιμέρους βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με διεθνώς καθιερωμένα σημασιολογικά και ταξινομικά σχήματα και οντολογίες, τον μετασχηματισμό τους σε αναπαραστάσεις συμβατές με τα αντίστοιχα σχήματα και τη διασύνδεση και αποθήκευσή τους σε ενιαία Υποδομή Μητρώων και Συγκειμένων Δεδομένων. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν προτυποποιημένες διαδικασίες για τη συνεχή επικαιροποίηση των Μητρώων αλλά και τη συμπληρωματική ενημέρωσή τους από τις εξωτερικές πηγές, μέσω της θεσμοθέτησης νέων διοικητικών πρακτικών.

Η Υποδομή Μητρώων και Συγκειμένων Δεδομένων θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ), η οποία θα επιτρέψει στο ΕΚΤ τη διάθεση ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων. Η υποδομή θα περιλαμβάνει Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας (ΣΔΕΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ικανότητα συνδυαστικής προηγμένης στατιστικής επεξεργασίας των μικροδεδομένων των μητρώων από το ΕΚΤ και την παραγωγή επεξεργασμένων aggregated δεδομένων προς δημόσια χρήση, διασφαλίζοντας την τήρηση του στατιστικού απορρήτου και της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Τα επεξεργασμένα δημόσια δεδομένα θα διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δεδομένων (ΠΠΟΥΔ). Η ανάπτυξή της θα στηρίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μηχανισμούς οπτικοποίησης (visualisation), που θα διευκολύνουν την κατανόηση των διαθέσιμων δεδομένων από διαφορετικές κοινότητες. Θα παρέχονται επίσης εξειδικευμένες αναφορές προς συγκεκριμένους πληθυσμούς ενδιαφέροντος, κυρίαρχα τους ασκούντες δημόσια πολιτική (αναπτυξιακή, ψηφιακή, εκπαιδευτική και περιφερειακή). Επίσης, θα προσφέρονται προηγμένες δυνατότητες συνδυαστικής αναζήτησης και πλοήγησης, δυνατότητες διαβαθμισμένης διάθεσης δεδομένων και άλλου γνωσιακού υλικού καθώς και εξειδικευμένης υποστήριξης ανά φορέα.

Συνολικά, μέσω της πληροφοριακής υποδομής που θα αναπτυχθεί, καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή σύνθετων αναλύσεων και δεικτών και η μεγιστοποίηση της διάθεσης των δεδομένων που συγκεντρώνονται από το ΕΚΤ.

Άξονες

Οι στόχοι της Πράξης θα επιτευχθούν με σειρά δράσεων οργανωμένων σε 3 άξονες:

 • Άξονας 1. Περιλαμβάνει ενέργειες που στηρίζονται στην εσωτερική τεχνογνωσία του φορέα. Στοχεύει στη συγκρότηση των βάσεων δεδομένων του ΕΚΤ και των εξωτερικών πηγών σε μητρώα (ορολογικά και ταξινομικά σχήματα, διαδικασίες επικαιροποίησης, νομικά θέματα, πολιτικές διάθεσης δεδομένων κλπ), στη διασύνδεση των μητρώων σε ενιαία Υποδομή Μητρώων και Συγκείμενων Δεδομένων, στην προηγμένη ανάλυση των δεδομένων των μητρώων και την παραγωγή επεξεργασμένων δημόσιων δεδομένων, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στους χρήστες (Υποέργο 1).
 • Άξονας 2. Αφορά στην ενίσχυση της υποδομής που δημιουργείται με τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό και την ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων  (Υποέργα 2 και 5). Η ΥΠΥΔ θα συμπληρώσει την Υποδομή Μητρώων και Συγκειμένων Δεδομένων (Υποέργο 1) και θα περιλαμβάνει: 1) Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας το οποίο θα επιτρέπει στο ΕΚΤ, μέσω προηγμένων διαδικασιών, την επεξεργασία, τον συσχετισμό και τον μετασχηματισμό των μικροδεδομένων των μητρώων σε δείκτες και επεξεργασμένα δημόσια δεδομένα 2) Πλατφόρμα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δεδομένων, η οποία μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης διαδικτυακής πύλης, θα διαθέτει τα επεξεργασμένα δεδομένα και επιλεγμένη πληροφορία στους χρήστες.
 • Άξονας 3. Περιλαμβάνει συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες που αφορούν σημαντικές πλευρές για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της Πράξης (ανάγκες χρηστών, παρακολούθηση ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, πρόταση για πιλοτική λειτουργία "Χρηματιστηρίου Δεδομένων", ικανοποίηση των χρηστών) - (Υποέργο 3). Στο πλαίσιο της Πράξης, θα ωριμάσουν και θα οριστικοποιηθούν σημαντικά τεχνικά θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των Υποέργων 1, 2 και 5, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες του ΕΚΤ (Υποέργο 4).

Υποέργα

Το Υποέργο 1 με τίτλο: «Στατιστικά και δεδομένα για χρήση στην άσκηση δημόσιων πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων» περιλαμβάνει αφενός ενέργειες για τη συγκρότηση μητρώων δεδομένων αξιοποιώντας και σημαίνοντας κατάλληλα τα υπάρχοντα στοιχεία και μικροδεδομένα ώστε να επιτρέπονται συσχετίσεις και για την πλήθυνση των δεδομένων μέσω προσδιορισμού επιπλέον φορέων. Αφετέρου, περιλαμβάνει  ενέργειες που στηρίζονται στην εσωτερική τεχνογνωσία του φορέα και διασφαλίζουν τη διάθεση δημόσιων δεδομένων και γνωσιακού υλικού σε υπηρεσίες προς όφελος των χρηστών, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και σαφήνεια. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • ΠΕ1: Μελέτες εφαρμογής για την ανάπτυξη μητρώων από βάσεις δεδομένων ΕΚΤ και εξωτερικές πηγές.
 • ΠΕ2: Προδιαγραφές για τη συγκρότηση και καθιέρωση διαδικασιών λειτουργίας μητρώων.
 • ΠΕ3: Ανάπτυξη τεκμηριωτικών και σημασιολογικών σχημάτων ανά Μητρώο και μοντελοποίηση. Μετασχηματισμός Μητρώων σε Αναπαραστάσεις συμβατές με τα επιλεγμένα σχήματα στην υποδομή Μητρώων και Συγκειμένων Δεδομένων.
 • ΠΕ4: Ανάπτυξη  εργαλείου σημασιολογικής διασύνδεσης. Καθορισμός για κάθε Μητρώο των πηγών δεδομένων από τις οποίες θα αναζητηθούν συσχετίσεις. Σημασιολογική διασύνδεση για κάθε Μητρώο με τις προκαθορισμένες πηγές δεδομένων.
 • ΠΕ5: Ανάπτυξη Υποδομής Μητρώων και Συγκειμένων Δεδομένων.
 • ΠΕ6: Διευθέτηση νομικών θεμάτων και θεμάτων ασφάλειας δεδομένων και συστημάτων.
 • ΠΕ7: Διαμόρφωση πολιτικών και υποστηρικτικού υλικού για τη διάθεση των δεδομένων.
 • ΠΕ8: Διαμόρφωση και Υιοθέτηση KPIs για την αξιολόγηση της χρήσης των δεδομένων.
 • ΠΕ9: Παραγωγή επεξεργασμένων δημόσιων δεδομένων ΕΤΑΚ και έξυπνων αναφορών.
 • ΠΕ10: Υποστήριξη προσωποποιημένων υπηρεσιών.
 • ΠΕ11: Ευαισθητοποίηση δημόσιων φορέων που διαθέτουν δεδομένα.

Το Υποέργο 2 με τίτλο: «Υποδομή Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων» θα εξειδικευθεί στο πλαίσιο του Υπ. 4. Ενδεικτικά, έχει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

 • ΠΕ1: Μελέτη Εφαρμογής
 • ΠΕ2: Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού
 • ΠΕ3: Ανάπτυξη Υποδομής Παροχής Υπηρεσιών Δεδομένων (ΥΠΥΔ)
 • ΠΕ4: Εκπαίδευση Χρηστών
 • ΠΕ5: Λειτουργία ΥΠΥΔ

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η πολυεπίπεδη λογική αρχιτεκτονική του Υποέργου 2 σε συνδυασμό με τις υποδομές του Υποέργου 1 και διαφαίνεται η ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης.

Σχήμα 1: Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του Υποέργου 2 σε συνδυασμό με τις υποδομές του Υποέργου 1.

Το Υποέργο 3 με τίτλο: «Συμβουλευτικές και Μελετητικές Υπηρεσίες» αφορά υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν σημαντικές πλευρές της Πράξης και συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίησή της, με έμφαση στην ομαδοποίηση των κοινοτήτων χρηστών, της αποτύπωσης των απαιτήσεων και των αναγκών τους και της εξυπηρέτησης τους μέσω της Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποδομής που θα αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα την παραγωγή καταλόγου ψηφιακών υπηρεσιών προς τις κοινότητες χρηστών, καθώς και τον σχεδιασμό τους, συμπεριλαμβανομένης της αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών τους, που θα αναπτυχθούν κυρίως στο Υποέργο 2 της Πράξης. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

 • ΠΕ1: Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των κοινοτήτων χρηστών.
 • ΠΕ2: Διερεύνηση αξιοποίησης "Χρηματιστηρίου Δεδομένων".
 • ΠΕ3: Παρακολούθηση ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων ενδιαφέροντος της Πράξης.
 • ΠΕ4: Ερευνα για την αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, αντλώντας παραδείγματα και καλές πρακτικές από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, θα ομαδοποιηθούν οι κοινότητες χρηστών που έχουν χαρτογραφηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να επιλέγεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των ως άνω κοινοτήτων και θα πραγματοποιηθεί εις βάθος έρευνα (ποσοτική και ποιοτική). Μέσω της έρευνας θα καταγραφούν για τις ομάδες χρηστών: (α) οι ανάγκες τους για ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων, (β) ο σκοπός που θα εξυπηρετήσουν οι εν λόγω υπηρεσίες, (γ) η χρηστικότητα τους και η επιθυμητή περιοδικότητα λήψης τους, και (δ) η περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων και της πληροφόρησης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα των ως άνω ενεργειών θα επιτρέψουν την παραγωγή, του καταλόγου των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο Υποέργο 2, των οποίων θα υποστηριχθεί η διάθεση τους από το Υποέργο 1 της Πράξης, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν καταγεγραμμένες εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Σε δεύτερο χρόνο, θα πραγματοποιηθεί στοχευμένη έρευνα για την ικανοποίηση των χρηστών και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την αποτύπωση προτάσων (α) για την βελτιστοποίηση ή/και τροποποποίηση των υπηρεσιών και (β) την περαιτέρω χρήση και ανατροφοδότηση του μηχανισμού δεδομένων και πληροφόρησης του ΕΚΤ.

Το Yποέργο 4 με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εξειδίκευση και ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης», για το οποίο η διαγωνιστική διαδικασία  έχει ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνει τον ενδελεχή έλεγχο και περαιτέρω ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με το αντικείμενο της Πράξης και των τεχνικών απαιτήσεων του Φορέα. Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ διαθέτει ήδη κάποιες υποδομές ΤΠΕ, οι οποίες υποστηρίζουν συστήματα που αναπτύχθηκαν εσωτερικά για τους σκοπούς της ορθής λειτουργίας της στατιστικής διαδικασίας. Για την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια διαλειτουργικότητας και συμπληρωματικότητας αυτών των υποδομών με την ΥΠΥΔ καθώς και με τα επιμέρους συστήματα που θα αναπτυχθούν στο Υποέργο 2. Στο αντικείμενο του υποέργου εντάσσεται η σε βάθος περιγραφή των υπηρεσιών και της απαιτούμενης λειτουργικότητας της ΥΠΥΔ σε συνδυασμό και με το Υποέργο 3.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του υποέργου, θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ωρίμανση της υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικής της ΥΠΥΔ (λογική, φυσική, λογισμικού) με βάση τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τους στόχους του ΕΚΤ, ενώ θα εξειδικευθούν περαιτέρω οι τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που θα καταστήσουν εφικτή την ανωτέρω προτεινόμενη αρχιτεκτονική και θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των λοιπών υποέργων της Πράξης (με έμφαση στο Υποέργο 2 για την ορθή υλοποίηση της ΥΠΥΔ, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση στις προδιαγραφές του Υποέργου 3) με στόχο τη διαχείριση, την ανάλυση, την συσχέτιση και την παρουσίαση των δεδομένων και την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα ενισχύσουν συνολικά την ικανότητα του ΕΚΤ, ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), να παρέχει υπηρεσίες δεδομένων και γνωσιακού υλικού σε ποικίλες κοινότητες χρηστών, με έμφαση τις κοινότητες που σχεδιάζουν, ασκούν, αποτιμούν και αξιολογούν  πολιτικές.

Οι ως άνω στόχοι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των ακόλουθων δύο Πακέτων Εργασίας:

 • ΠΕ.1: Ανάλυση, καταγραφή και τεκμηρίωση των υπηρεσιών για την ανάπτυξη της ΥΠΥΔ (Υποέργο 2 Πράξης) και διαστασιολόγηση τους.
 • ΠΕ.2: Μελέτη ανάλυσης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την εξειδίκευση και ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών της Πράξης, η οποία θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές των υποέργων της Πράξης λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες μεταξύ αυτών, καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα του ΕΚΤ

Το Yποέργο 5 με τίτλο: «Προμήθειες εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού» περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

 • ΠΕ1: Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού συστήματος (operating system, virtualization software κλπ),
 • ΠΕ2: Προμήθεια & Εγκατάσταση Έτοιμου Λογισμικού Πλατφόρμας.

Το Υποέργο 6 με τίτλο: «Ασφάλεια δεδομένων & συστημάτων και νομικά θέματα Πράξης» αφορά την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των δεδομένων & των συστημάτων, καθώς και τη ρύθμιση νομικών θεμάτων της Πράξης. Στόχος είναι η διερεύνηση και διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων, των συστημάτων και των υπηρεσιών της Πράξης και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σχετικά με τις δράσεις στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η Πράξη. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Υποέργο κατηγοριοποιούνται σε τρεις άξονες:

 • Άξονας 1: Ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας συστημάτων και δεδομένων του ΕΚΤ,
 • Άξονας 2: Προετοιμασία του ΕΚΤ για πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα &
 • Άξονας 3: Υπηρεσίες υποστήριξης του ΕΚΤ σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και συστημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 1, θα διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων, διερευνώντας τόσο τεχνικά όσο και νομικά και επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με τις εν λόγω περιοχές. Ακόμα, θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και την ανάπτυξη πολιτικών προστασίας δεδομένων, καθώς και σε θέματα ασφάλειας δεδομένων, υπηρεσιών και αρχιτεκτονικής συστημάτων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με την ασφάλεια των στατιστικών δεδομένων, των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα στατιστικά δεδομένα καθώς και την ασφάλεια της αρχιτεκτονικής των συστημάτων που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ για τη διεξαγωγή των ερευνών. Στον Άξονα 1 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Παραδοτέα:

 • Π1. Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 • Π2. Εκτίμηση αντικτύπου επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων,
 • Π3. Πολιτικές και διαδικασίες προστασίας δεδομένων,
 • Π4. Πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων, συστημάτων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία του ΕΚΤ για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC 27001:2022 και ISO 22301:2019. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΕΚΤ. Στον Άξονα 2 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα Παραδοτέα:

 • Π5. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών &
 • Π6. Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Τέλος, στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα διασφαλιστεί ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας, οι πολιτικές και οι διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που θα σχεδιαστούν θα ενσωματωθούν και θα υλοποιηθούν στις υπό ανάπτυξη εφαρμογές της Πράξης. Στον Άξονα 3 περιλαμβάνεται το ακόλουθο Παραδοτέο:

 • Π7. Αναφορές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Αναμενόμενα οφέλη/ ωφελούμενος πληθυσμός

Η Πράξη θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας υποδομής «αναφοράς», για τη συγκέντρωση και ψηφιακή διάθεση όλων των διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων (μετρικών, στατιστικών δεδομένων, δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών) που σχετίζονται με την έρευνα, την τεχνολογία, την ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία, και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών παροχής δεδομένων, δεικτών και έξυπνων αναφορών προς τους χρήστες, συνεισφέροντας στον μετασχηματισμό της εθνικής οικονομίας σε μια οικονομία της γνώσης.

Η ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποδομής Μητρώων και Πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες δεδομένων, με την απαραίτητη εξειδίκευση και προσαρμογή ανάλογα με το είδος κάθε απαίτησης, έρχεται να καλύψει ανάγκες πολλών κατηγοριών φορέων δημόσιας διοίκησης και κοινοτήτων χρηστών.

Στις κατηγορίες φορέων ανήκουν ενδεικτικά φορείς άσκησης δημόσιων πολιτικών, φορείς παρακολούθησης πολιτικών με έμφαση στην Ελληνική Κυβέρνηση, στα Υπουργεία, τις Ειδικές και Γενικές Γραμματείες, τις Περιφέρειες, τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, η  επιτροπή της Βουλής για την έρευνα και τεχνολογία, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, οι δομές υποστήριξης καινοτομίας και έρευνας, όσοι φορείς αναζητούν πληροφορίες και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα, δείκτες και αναφορές σχετικά με τις αναπτυξιακές, ερευνητικές και καινοτομικές επιδόσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Στις κοινότητες χρηστών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και σύνδεσμοι επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ), επιχειρηματίες που ζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες και δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων, πολίτες ευρύτερα, επιστήμονες, ερευνητές και συλλογικά όργανα όπως η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και ερευνητικές ομάδες, που αναζητούν πληροφορίες για επιστημονικά αντικείμενα, τεχνολογικές συνέργειες και ερευνητικά προγράμματα.

Διάρκεια
2021 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" - Πράξη συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους (συνολική δημόσια δαπάνη: 3.359.090,38 €. ευρώ)
Θεματικό Πεδίο
Δημόσια Στατιστική Πληροφόρηση, Χρήση και Αξιοποίηση Στατιστικών Στοιχείων, Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση, Αύξηση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα, Ηλεκτρονικές Υποδομές, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Διαλειτουργικότητα, Δομή Διακυβέρνησης Δεδομένων .
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος