Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023

Tο έργο «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» αποτελεί το Υποέργο (5) της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3 – Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008067 υλοποιείται από το EKT στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή των δεικτών RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) για τα έτη 2016 – 2023 κι η συστηματική τροφοδότηση της ΓΓΕΤ και των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών φορέων με τους δείκτες αυτούς.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην παραγωγή μιας σειράς δεικτών οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, εθνικής και περιφερειακών, και αφορούν στην Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Συνολικά, οι δείκτες αφορούν στις δαπάνες Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α, τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε Ε&Α, την καινοτομία στις επιχειρήσεις και τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

Τα στοιχεία και οι δείκτες που παράγονται στο πλαίσιο του έργου, δημοσιεύονται σε εκδόσεις του ΕΚΤ στον διαδικτυακό τόπο metrics.ekt.gr.

Διάρκεια
2017 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020 | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία"
Θεματικό Πεδίο
Παραγωγή δεικτών και στατιστικών στοιχείων
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Στόχος
Βασικός στόχος του έργου είναι η συστηματική παραγωγή, η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και η συνεχής τροφοδότηση δεικτών οι οποίοι απαιτούνται από τους μηχανισμούς παρακολούθησης/αξιολόγησης εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτοί οι δείκτες προκύπτουν από στατιστικά έγκυρες διαδικασίες κι η εν λόγω εγκυρότητα εξασφαλίζεται από την τήρηση των κανόνων, των απαιτήσεων και των μεθοδολογιών, όπως αυτές εξελίσσονται στο πλαίσιο τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, όπου το ΕΚΤ είναι ο φορέας κι η εθνική αρχή για τα στατιστικά ΕΤΑΚ.