Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», την οποία υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημιουργήθηκε με σκοπό τη διασύνδεση και τη λειτουργική δικτύωση των Ελλήνων μεταξύ τους που είτε έχουν μεταναστεύσει είτε κατοικούν στη χώρα.

Η πρωτοβουλία είναι προσανατολισμένη στην εκ βάθους προσέγγιση του θέματος της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό κι αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάδειξης της σημασίας της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου. Αυτό έχει  ως συνέπεια την από κοινού διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας και την αλληλοϋποστήριξη σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» υποστηρίζεται η δημιουργία δικτύωσης κι η ανάπτυξη «γεφυρών» με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Δίνεται έμφαση στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα αξιοποιώντας ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνάπτοντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες, φορείς και επιχειρήσεις.

URL
Διάρκεια
2017 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Θεματικό Πεδίο
Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, Brain Gain, Brain Drain
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι να «ενώνει» το αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και δημιουργεί δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε όσους το αποτελούν. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1) τη δικτύωση και την συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, 2) την ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και 3) τη χαρτογράφηση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.