Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το υποέργο «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 Δράσεων του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”» της πράξης «Αξιολόγηση Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων και μηχανισμού αποτίμησης των δράσεων που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα καταγραφής και ο μηχανισμός αποτίμησης αφορά τις ακόλουθες δράσεις:

  • Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας,
  • Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών,
  • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού και
  • Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές.

Το σύστημα καταγραφής δεδομένων επιτρέπει τη συλλογή και την απογραφή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των δράσεων.

Η συλλογή των εν λόγω στατιστικών στοιχείων γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Διάρκεια
2018 έως 2023
Φορέας Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020 I Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"
Θεματικό Πεδίο
Συλλογή στατιστικών στοιχείων, ερευνητική δραστηριότητα
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων για την αποτύπωση των ωφελούμενων καθώς και η λειτουργία μηχανισμού αποτίμησης των δράσεων με σκοπό τη συλλογή και την απογραφή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιμέρους δράσεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συστηματική καταγραφή και η επεξεργασία μετρικών στοιχείων σχετικά με την ελληνική επιστημονική παραγωγή και δραστηριότητα.