Οργανόγραμμα ΕΚΤ

Η Οργανωσιακή Δομή του ΕΚΤ συγκροτείται από πέντε (5) Τμήματα.

Ο θεσμικός ρόλος και οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αποτυπώνονται στο Ν. 4623/2019, ενώ ιστορικά, η θεσμική του εξέλιξη σκιαγραφείται στα: Π.Δ. 226/1989, το Π.Δ. 347/1996 και το Ν. 3190/30/10/2003 (άρθρο 23), καθώς και το Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985), (Άρθρο 70, παράγραφος 15). Το ΕΚΤ ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες για την Έρευνα.

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ (Δ.Σ. ΕΚΤ), αποτελούν τα όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ.

Η Οργανωσιακή Δομή του ΕΚΤ συγκροτείται από πέντε (5) Τμήματα με δεκαέξι (16) λειτουργικές Μονάδες, ενώ οι δραστηριότητές του εμπίπτουν σε 3 βασικούς πυλώνες-άξονες: Ψηφιακό Περιεχόμενο Επιστήμης, Τεχνολογίας & Πολιτισμού, Τεκμηρίωση με δείκτες και στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δράσης, και  Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Καινοτομία, μεταφορά και αξιοποίηση γνώση).

Τμήμα Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ

Η δομή του Τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας), ακολουθεί και ενσωματώνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον ορισμό του ΕΚΤ ως Εθνική Αρχή και Φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) (ΦΕΚ 3482/05.10.2017 Τεύχος Β’), καθώς και τις εξελίξεις τόσο στις δράσεις που σχετίζονται με τη μέτρηση των επίσημων στατιστικών, τις εμπειρικές μελέτες και τη σχετική με τα θέματα ΕΤΑΚ εκδοτική δραστηριότητα του ΕΚΤ, όσο και σε θέματα ερευνητικού και αναπτυξιακού προσανατολισμού που διερευνώνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την ανάγκη ενεργού συμμετοχής σε αυτά. Κεντρική στόχευση του τμήματος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων και των υπηρεσιών του ΕΚΤ προς όφελος των κοινοτήτων που εξυπηρετεί το Τμήμα στο σύνολό του, σύμφωνα με τις παραπάνω κανονιστικές και ερευνητικές απαιτήσεις.

Το Τμήμα Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ περιλαμβάνει 3 Μονάδες:

 • Μονάδα Στατιστικών ΕΤΑΚ
 • Μονάδα Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ
 • Μονάδα Καινοτομίας & Δικτύωσης

Τμήμα Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου & Τεκμηρίωσης

Το Τμήμα Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου & Τεκμηρίωσης συγκεντρώνει ψηφιακές πηγές, τεκμηριώνει υλικό που συλλέγεται, συσσωρεύεται και μεταπίπτει στα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσει και διατηρεί το ΕΚΤ, ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Εξασφαλίζει συνδρομητικό επιστημονικό υλικό, παρέχει  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο, εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Στο Τμήμα εκτελούνται οι λειτουργίες που αφορούν στη συγκρότηση του Εθνικού Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών των βιβλιοθηκών (ΕΣΚΕΠ) της χώρας, στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) στο Ευρετήριο ΑΚΕ και στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ.

Οι λειτουργίες του Τμήματος Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου & Τεκμηρίωσης, εκτελούνται στο σύνολό τους σήμερα από τις τρείς (3) Μονάδες:

 • Μονάδα Τεκμηρίωσης & Επιμέλειας Ψηφιακού Περιεχομένου
 • Μονάδα Εθνικών Υποδομών Περιεχομένου και Υπηρεσιών σε Φορείς
 • Μονάδα Λειτουργίας Βιβλιοθήκης & Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής & Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής & Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών που διαθέτει το ΕΚΤ, ως εθνική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων και ως φορέας του ΕΛΣΣ, καθώς και του συνόλου των εφαρμογών και υπηρεσιών που λειτουργούν σε  αυτές. Συμμετέχει στον σχεδιασμό, και αναλαμβάνει είτε με αυτεπιστασία, είτε μεσω εξωτερικών συνεργατών την ανάπτυξη και την συντήρηση εξειδικευμένων εφαρμογών οι οποίες απαιτούνται για την άσκηση του θεσμικού του ρόλου.

Η υποστήριξη αφορά τόσο στη σχεδίαση και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, σε επίπεδο εφαρμογών και συστημάτων, όσο και στην καθημερινή παρακολούθηση και λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας την παρακολούθηση επιμέρους συμβολαίων συντήρησης.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποδομής & Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνει 3 Μονάδες:

 • Μονάδα Συστημάτων & Δικτύων
 • Μονάδα Συστημάτων Περιεχομένου
 • Μονάδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας

Το Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση των στρατηγικών επικοινωνίας αξιοποιώντας όλα τα μέσα και «κανάλια» του φορέα για την αποτελεσματικότερη διάχυση και επανάχρηση της παραγόμενης γνώσης σε θέματα έρευνας, επιστήμης, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η ορθή χρήση της εταιρικής ταυτότητας του φορέα, η προώθηση των δράσεων που υλοποιεί, η διοργάνωση και η υποστήριξη της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις, η παραγωγή και επιμέλεια εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, η διαχείριση όλων των ψηφιακών μέσων και καναλιών επικοινωνίας του φορέα (δικτυακοί τόποι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, infographics, παραγωγή οπτικοακουστικού και πολυμεσικού υλικού κ.ά.), η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας φορέων του Ελληνικού Συστήματος Καινοτομίας και η ενίσχυση της επικοινωνίας της επιστήμης, καθώς  και η ανάπτυξη σχέσεων με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Τμήμα αποτελείται από δύο Μονάδες:

 • Μονάδα Δημοσιότητας
 • Μονάδα Εταιρικής Επικοινωνίας

Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει 4 Μονάδες:

 • Μονάδα Λογιστηρίου
 • Μονάδα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης
 • Μονάδα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας

Επιτελική Μονάδα Συντονισμού Έργων & Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

Η Μονάδα διαθέτει αυτοτέλεια, δεν εντάσσεται σε κάποιο από τα τμήματα του ΕΚΤ, έχει οριζόντια δικαιοδοσία,  επιλαμβάνεται και συντονίζει, παρακολουθεί και υλοποιεί σειρά ενεργειών προκειμένου το σύνολο των έργων που εκτελεί το ΕΚΤ να ακολουθεί κοινούς κανόνες και να διασφαλίζεται η τήρηση των νομικά και κανονιστικά προβλεπόμενων.

Επιπρόσθετα έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προβλεπόμενων στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, μέσω του οποίου εφαρμόζεται αφενός η δέσμευση της Διοίκησης του ΕΚΤ για την υιοθέτηση και την  εφαρμογή πολιτικής ποιότητας  και αφετέρου η συμμόρφωσή του στις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις. Η λειτουργία της Μονάδας στο σύνολό της, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την ανάγκη για την εφαρμογή κοινών κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών, εσωτερικών) και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.