Ορόσημα της δεκαετίας του 2000

2000 Αναβαθμίζεται το σύστημα διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που εξυπηρετεί 250 βιβλιοθήκες.
2001 Το ΕΚΤ σχεδιάζει την υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ για την οργάνωση/διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη.
2002

Λειτουργεί ο ελληνικός κόμβος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιστημονικής πληροφόρησης CORDIS.

Εκδίδεται η ελληνική έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης DEWEY και διανέμεται σε 2.000 βιβλιοθήκες

Το ΕΚΤ ορίζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ.

Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του eNewsletter του ΕΚΤ, με τίτλο "Έρευνα και Καινοτομία".

2003

Το ΑΒΕΚΤ διακρίνεται ως "Best eEurope practice".

Αναπτύσσεται ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, που περιλαμβάνει όρους γενικής και ιατρικής ορολογίας,

Το ΕΚΤ λειτουργεί με επιτυχία τον ελληνικό κόμβο της CORDIS στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

2004 Αναπτύσσεται η δικτυακή πύλη "η Αργώ" που εξασφαλίζει ενιαία πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης.
2005

Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΕΚΤ.

Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS διακρίνεται πανευρωπαϊκά ώς ιστορία επιτυχίας για το περιεχόμενο και τη συνεχή ενημέρωσή του.

2006

Το ΕΚΤ ορίζεται Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ. 

Παρέχεται ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους χώρους του ΕΙΕ.

Εγκαινιάζεται το νέο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

2007

Αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης: ΗΛΙΟΣ με την επιστημονική παραγωγή του ΕΙΕ και ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ με ψηφιακές ιστορικές συλλογές.

Ξεκινάει η ανάπτυξη της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing για επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

2008

Διοργανώνεται στην Αθήνα το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση, αποτελώντας σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές.

Το ΕΚΤ βραβεύεται με το "Αριστείο για την Ψηφιακή Ελλάδα" (Greek ICT Award) για την καινοτόμο δραστηριότητά του στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακού περιεχομένου.

2009

Αναπτύσσεται το περιβάλλον e-learning για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των χρηστών του ΑΒΕΚΤ (Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ).

Αναπτύσσεται ψηφιακή εφαρμογή για τη ζωφόρο του Παρθενώνα, με τη συνεργασία ΕΚΤ και Υπουργείου Πολιτισμού & Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης..