Ορόσημα της δεκαετίας του 1980

1980 Δημιουργείται η Μονάδα Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
1981 Ξεκινούν οι πρώτες στη χώρα online αναζητήσεις σε διεθνείς τράπεζες επιστημονικών πληροφοριών.
1982

Συγκροτείται το ΕΚΤ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Δημιουργείται το πρώτο υπολογιστικό κέντρο με 12 host computers και πρόσβαση σε 1.000 διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων.

1983

Διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Δημιουργείται ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών.

1984 Εγκαθιδρύεται μακροχρόνια συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Υγείας, Πρόνοιας, Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας, για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης.
1985 Το ΕΚΤ αναλαμβάνει θεσμικά τη συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
1986 Λειτουργία του πρώτου ελληνικού Διαθέτη (Host Computer) ανοικτής πρόσβασης σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
1987 Αναπτύσσεται το λογισμικό ΑΒΕΚΤ / Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ ως ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση και αυτοματοποίηση των ελληνικών βιβλιοθηκών.
1988 Θεσμική τεχνολογική υποστήριξη του τμήματος ISSN και ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
1989

Το ΕΚΤ θεσμοθετείται ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Π.Δ. 226/1989).

Η Βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες της μεταφέρονται στη δικαιοδοσία του ΕΚΤ.