Το ΕΚΤ

Πρόσβαση στη Γνώση. Ωθηση στην Καινοτομία. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Ο κεντρικός θεσμός διάχυσης της γνώσης στη χώρα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι ένας οργανισμός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προωθεί τη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το EKT είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Άρθρο 59/Ν.4623, ΦΕΚ Α' 134, 09/08/2019) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β΄ 3482/2017 & ΑΠΟΦ 9604/⁠Α3-⁠346 ΦΕΚ Β΄ 4671/⁠2019).

Το ΕΚΤ, ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων,  που παράγεται στην Ελλάδα.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ:

 • Συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού.
 • Μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας.
 • Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση.
 • Επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

To EKT διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή & Datacenter, εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική & αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα).

Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Επίσης, συνεργάζεται στενά με όμορους φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.

Από το 1980, το ΕΚΤ συγκεντρώνει τεχνογνωσία, επεξεργάζεται δεδομένα και αναπτύσσει υποδομές που διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης. Συνδέεται οργανικά με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον κόσμο των επιχειρήσεων, και τους φορείς χάραξης πολιτικής.
Από το 2012 εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, τεκμηριώνει την επιστημονική, ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, παράγει δείκτες και στατιστικές, και συμβάλλει στον σχεδιασμό και την αποτίμηση πολιτικών για τη βελτίωση του συστήματος καινοτομίας της χώρας.
Η ανάδειξη της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στην Ελλάδα, η υποστήριξη νέων κορυφαίων ερευνητών, η ενδυνάμωση των γυναικών στην επιστήμη, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές του.
Από το 2019, το ΕΚΤ υπάγεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Το EKT αναπτύσσει τις υπηρεσίες του σε τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων:

Ψηφιακό Περιεχόμενο & Yπηρεσίες - eContent

Δείκτες & Στατιστικές για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη & Καινοτομία - metricsEKT

 • Παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες ΕΤΑΚ, ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και συνεργάζεται με την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ.
 • Παράγει και δημοσιεύει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα & Ανάπτυξη, για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων, για τις γυναίκες στην Έρευνα & Ανάπτυξη, για την ερευνητική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις που συμβάλλουν στην αποτύπωση και κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας.
 • Χαρτογραφεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του.
 • Τροφοδοτεί τις πολιτικές έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας με ποιοτικά στοιχεία και δείκτες.

Υπηρεσίες για Δικτύωση, Συνεργασία, Ανάπτυξη - innovationEKT

 • Παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.
 • Προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
 • Συμβάλλει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασυνδέοντας επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.
 • Εφαρμόζει σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης επιχειρηματικών αναγκών και παρέχει διαμεσολάβηση για μεταφορά τεχνολογίας
 • Συντονίζει το Enterprise Europe Network-Hellas, τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, ενός από τα πιο σημαντικά παγκόσμια δίκτυα στήριξης καινοτομίας.
 • Είναι ο ελληνικός κόμβος του EIT-Health, μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.
 • Δικτυώνει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και συμβάλλει στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, μέσω της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".