Νίκος Μανιαδάκης

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Ο Νίκος εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2018 ως σύμβουλος καινοτομίας και ως μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas. Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe (θεματική Cluster 4 – Digital, Industry and Space). Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία με πολυετή προϋπηρεσία (32 ετών) στον τραπεζικό τομέα και από θέσεις ευθύνης. Επιπρόσθετα, έχει εμπειρίες, ως αξιολογητής σε προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου και ως μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων – Σ.Ε.Π.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και απόφοιτος σχολών με ειδικεύσεις στην Οικονομική Ανάλυση, στη Δημόσια Διοίκηση και στις Νομικές Επιστήμες.