Δημήτρης Σανόπουλος

Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις MSCA στο Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Δημήτρης Σανόπουλος (Χημικός Μηχανικός) είναι επικεφαλής του Γραφείου Ερευνητικών Πολιτικών & Κινητικότητας Ερευνητών του ΕΚΕΤΑ, όπου συντονίζει κοινοτικά και εθνικά προγράμματα για οριζόντιες δράσεις που σχετίζονται με την πολιτική στην έρευνα για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο έρευνας, την κινητικότητα των ερευνητών και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους για περισσότερα από 20 χρόνια.

Είναι επίσης συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS και Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Sklodowska Curie στο Ορίζοντα Ευρώπη (επίσης και στο ΠΠ7 και στον Ορίζοντα 2020).
Ήταν μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Προώθηση και την διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του Δικτύου EURAXESS καθώς και μέλος της «Διευθύνουσας Ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού και Κινητικότητας» (HRM) για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ελληνική αντιπροσωπεία.