Χριστιάνα Σιαμπέκου

Επικεφαλής της Ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ ΙΤΕ

Η Χριστιάνα Σιαμπέκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2018, η Χριστιάνα Σιαμπέκου εργάζεται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Από το 2013 είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία στις θεματικές «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια», «Ευρατόμ» και «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες» στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» και «Fusion» στον Ορίζοντα Ευρώπη. Από το 2019 η Χριστιάνα Σιαμπέκου είναι επικεφαλής του Τμήματος των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, συντονίζοντας τις δράσεις των ΕΣΕ με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα.

Η Χριστιάνα Σιαμπέκου έχει συμμετάσχει ενεργά σαν βασικός εταίρος στα ευρωπαϊκά έργα δικτύωσης όλων των ΕΣΕ στις θεματικές αρμοδιότητάς της, υποστηρίζοντας τις δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης στο πλαίσιο αυτών. Τέλος, από το 2013 είναι ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network παρέχοντας υπηρεσίες αξιοποίησης τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.