Ιωάννης Μπίτσιος

Research Programme Admin., EREA, Unit REA.A1 MSCA Doctoral Networks

Ο κ. Γιάννης Μπίτσιος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος κ Μηχ/κος Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάστηκε αρχικά στον ιδιωτικό τομέα στην υλοποίηση και διαχείριση έργων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας. Στην συνέχεια εργάστηκε στον δημόσιο τομέα σαν υπεύθυνος υλοποίησης και διαχείρισης ερευνητικών έργων και έργων τεχνολογίας που χρηματοδοτούνταν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Από το 2012 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν διαχειριστής ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους (FP7, Horizon2020, HorizonEurope).