Γιώργος Μέγας

κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής EIT Health, ΕΚΤ

Ο Γιώργος Μέγας είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT) και τις Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες (FET/EIC) στον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του EIT Health HUB για την Ελλάδα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Είναι επίσης, σύμβουλος καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στο μεγαλύτερο, παγκοσμίως, δικτύο υποστήριξης επιχειρηματικών συνεργασιών και προώθησης της καινοτομίας, το Enterprise Europe Network, συντονιστής του οποίου για την Ελλάδα είναι το ΕΚΤ.

Έχει εργαστεί σαν σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης και τα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος. Στο παρελθόν εργάστηκε σας υπάλληλος/επιστημονικό προσωπικό στο ΥΠΑΑΤ, Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και έρευνας. Είναι τέλος, επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας αλλά και επιστημονικός συνεργάτης σε προγράμματα όπως το LIFE, FP7 κ.α.