Τεχνητή νοημοσύνη

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The 2019-nCoV epidemic control strategies and future challenges of building healthy smart cities
Xu, C., Luo, X., Yu, C., & Cao, S.-J.
Indoor and Built Environment, https://doi.org/10.1177/1420326X20910408
First Published: March 3, 2020
Η ταχεία εξάπλωση της νέας λοίμωξης και το υψηλό ποσοστό νοσηρότητας που συνδέεται με την επιδημία COVID 19, απαιτούν την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ελέγχου. Ο κίνδυνος της εξάπλωσης σοβαρών ιογενών λοιμώξεων εξαρτάται άμεσα από το βαθμό μετάδοσης του ιού από άτομο σε άτομο σε εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχουν καταδείξει παρόμοιες καταστάσεις την τελευταία δεκαετία, όπως κατά την πανδημία γρίπης H1N1 του 2009 και την επιδημία του κορονοϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής το 2014 (MERS).
Journal of Medical Systems, Volume 44, Issue 7, 1 July 2020, Article number 122
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εφαρμογές AI που βασίζονται σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση του ιού και για τη διάγνωση COVID-19.
Vaid, S., McAdie, A., Kremer, R. et al.
International Orthopaedics (SICOT) 44, 1581–1589 (2020) DOI:  https://doi.org/10.1007/s00264-020-04653-3
Issue Date: August 2020
Χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο στο χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανάσχεση της covid-19. Η μελέτη προτρέπει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν υπόψη αυτά τα αποτελέσματα καθώς προχωρούν σε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Our weird behavior during the pandemic is screwing with AI models
Will Douglas Heaven
MIT Technology Reviews, Artificial intelligence, May 11
11 May 2020
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  έχουν επηρεαστεί ακόμα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται στη “φυσιολογική” ανθρώπινη συμπεριφορά διαπιστώνουν τώρα ότι το φυσιολογικό έχει αλλάξει και μερικά παρουσιάζουν προβλήματα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να επέμβουν για να τα ευθυγραμμίσουν. Παραδείγματα αλγορίθμων στην καθημερινή ζωή είναι αυτοί που τρέχουν πίσω από τα παρασκήνια για τη διαχείριση αποθεμάτων, τον εντοπισμό απάτης, το μάρκετινγκ και άλλα.

Jiang, Y. and Wen, J.
International Journal of Contemporary Hospitality Management, https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020-0237
Publication date: 25 June 2020 
Αυτή η εργασία έχει ως στόχο να συζητήσει τις επιπτώσεις του COVID-19 στις πρακτικές μάρκετινγκ και διαχείρισης ξενοδοχείων. Παρουσιάζεται μια ερευνητική ατζέντα με τρεις διαστάσεις -   τεχνητή νοημοσύνη (AI) & ρομποτική, υγιεινή & καθαριότητα και υγεία & υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης στον ξενοδοχειακό τομέα.
Coronavirus (COVID-19): A Scientometric Study of World Research Publications.
Mallikarjun Kappi, Chaman Sab M, Balabhim Sankrappa Biradar, et al.
Transboundary and Emerging Diseases (άρθρο προς κρίση) DOI:10.22541/au.158559974.49495055.
March 30, 2020
Χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Web of Science Citation για την χρονική περίοδο 1989 -2020, η συγκεκριμένη βιβλιομετρική μελέτη εξετάζει την αύξηση της δημοσιευμένης έρευνας, σχετικής με τους κορονοϊούς. Αναλύονται τα είδη των δημοσιευμάτων που αξιοποιήθηκαν για την σχετική επιστημονική επικοινωνία (πχ. άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων κτλ). Καταγράφηκαν η επιστημονική “παραγωγή” ανά γλώσσα δημοσιεύματος, καθώς και τα επιστημονικά αντικείμενα αυτών των δημοσιευμάτων. Η μελέτη ανέδειξε τους τίτλους των περιοδικών με τα περισσότερα δημοσιεύματα και τους οργανισμούς ανά τον κόσμο που εκπόνησαν έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο αλλά ποιοι ήταν κύριοι χρηματοδότες της έρευνας. 
Τέλος, η ανάλυση κατέδειξε τους πλέον «παραγωγικούς» ερευνητές και τις αντίστοιχες χώρες. 
Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing
Yadi Zhou, Prof Fei Wang, Prof Jian Tang, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30192-8
Published:September 18, 2020
Η επαναστόχευση φαρμάκων είναι μια τεχνική με την οποία τα υπάρχοντα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία νέων ασθενειών, όπως η  COVID-19, με πολλά ωφέλη όπως μειωμένους χρόνους ανάπτυξης και μειωμένο συνολικό κόστος. Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζονται οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων και της πληροφορικής της ιατρικής, για την επιτάχυνση της επαναστόχευσης φαρμάκων στον καιρό της πανδημίας COVID-19.
Artificial intelligence for the detection of COVID-19 pneumonia on chest CT using multinational datasets
Stephanie A. Harmon, Thomas H. Sanford, […]Baris Turkbey
Nature Communications volume 11, Article number: 4080 (2020) 
Published: 14 August 2020
Η αξονική τομογραφία (CT) ως απεικονιστική μέθοδος στο στήθος αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο για την πνευμονική νόσο που σχετίζεται με την COVID-19. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην ταχεία αξιολόγηση των αξονικών τομογραφιών για τη διαφοροποίηση των ευρημάτων COVID-19 από άλλα κλινικά ευρήματα.
Q. Pham, D. C. Nguyen, T. Huynh-The, W. Hwang and P. N. Pathirana
IEEE Access, vol. 8, pp. 130820-130839, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3009328
Date of Publication: 15 July 2020
Γίνεται μια επισκόπηση της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων, στη συνέχεια εντοπίζονται οι εφαρμογές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της COVID-19 και επισημαίνονται προκλήσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τις διάφορες υπερσύγχρονες λύσεις.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

AI Transforming Healthcare Management during COVID-19 Pandemic
Iris - Panagiota Efthymiou - Egleton, Symeon Sidiropoulos, Dimitrios Kritas, Athanassios Vozikis, Paraskevi Rapti and Kyriakos Souliotis
HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 130-138 (2020)
Posted: 05 Nov 2020
Αυτή η εργασία συζητά το ρόλο και την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόοδο της υγειονομικής περίθαλψης και στον μετασχηματισμό διαφόρων συναφών τομέων. 

Pages