Δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Urgent Legal Lessons From a Very Fast Problem: COVID-19
Eric E. Johnson, Theodore C. Bailey
Stanford Law Review Online (forthcoming 2020).
Date Written: March 26, 2020
Η πορεία μιας πανδημίας υπαγορεύεται όχι μόνο από τη βιολογία, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα, σε αντίθεση με τη βιολογία, η νομοθεσία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί απέναντι σε μια πανδημία. Δυστυχώς, η νομοθεσία που είναι σε ισχύ, είναι προσαρμοσμένη σε κανονικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις περιόδους πανδημίας. Στην εργασία προτείνονται τρία επείγοντα «μαθήματα» για προσαρμογή της νομοθεσίας στο ειδικό πλαίσιο μιας πανδημίας. Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν στην ελεύθερη ροή επιστημονικών πληροφοριών, στους θεσμούς λήψης κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία και στους φορείς και στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Travel restrictions violate international law
Benjamin Mason Meier, Roojin Habibi, Y. Tony Yang
Science, Vol. 367, Issue 6485, pp. 1436, DOI: 10.1126/science.abb6950
27 Mar 2020
Από τον αποκλεισμό της πόλης Wuhan της Κίνας και τους περιορισμούς των ΗΠΑ για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη έως το κλείσιμο των συνόρων ενός μεγάλου αριθμού χωρών, οι κυβερνήσεις προσπαθούν όλο και περισσότερο να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει αλλά δεν έχουν σταματήσει την εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο, η αναγκαιότητα και τα οφέλη αυτών των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας έχουν αντίβαρο την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
von Bogdandy, Armin and Villarreal, Pedro
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-46,
November 19, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το διεθνές δίκαιο ιδίως για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πιθανά νομικά μέσα του εθνικισμού των εμβολίων (Vaccine nationalism) καθώς και την πρωτοβουλία COVAX ως μέσο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια διανομή του.
LeBouthillier, Yves and Nakache, Delphine
The Law, Policy & Ethics of Covid-19. Edited by Colleen M. Flood, Vanessa MacDonnell, Jane Philpott, Sophie Thériault & Sridhar Venkatapurum.
Ottawa: University of Ottawa Press
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται η αξιολόγηση της νομιμότητας της προσέγγισης του Καναδά σχετικά με την επιστροφή των πολιτών από το εξωτερικό, τόσο βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και του καναδικού συνταγματικού δικαίου.
Wiley, Lindsay Freeman and Bagenstos, Samuel R.
Arizona State Law Journal, vol. 52, issue 4 (Forthcoming 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3656789 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656789
Last revised: 2 Nov 2020
Προσδιορίζονται τρεις βασικοί τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας, βασισμένη στη βασική δέσμευση για κοινωνική αλληλεγγύη, στο δίκαιο της δημόσιας υγείας και στο δίκαιο για την απασχόληση και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Nature 581, 379-381 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01451-0
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας βάσει των αποτελεσμάτων βιολογικού ελέγχου, απειλεί την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία. Εδώ, παρουσιάζονται δέκα λόγοι για τους οποίους τα διαβατήρια ανοσίας δεν θα μπορούν και δεν πρέπει να επιτρέπονται να εφαρμοστούν. Τέσσερα σοβαρά πρακτικά προβλήματα και έξι ηθικές ενστάσεις, συνθέτουν μια πολύ κακή ιδέα.
Arnow-Richman, Rachel S.
ABA Journal of Labor and Employment Law , A Private Law Analysis, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3727532
Posted: 11 Nov 2020
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο δίκαιο προσφέρει μικρή προστασία σε μεμονωμένους υπαλλήλους που ζητούν να παρατείνουν την εξ' αποστάσεως εργασία, πέρα από εκείνους με ειδικές ανάγκες. Η πλέον συνετή και με ενσυναίσθηση επιλογή για τους εργοδότες είναι να συνεχίσουν τις προσωρινές ρυθμίσεις για εξ' αποστάσεως εργασία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Is It Possible to Hold China Responsible in the Case of COVID-19?
Valerio de Oliveira Mazzuoli
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597799
Posted: 11 May 2020
Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού, είναι να προσδιορίσει εάν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει κρατική ευθύνη για τα χιλιάδες προβλήματα που ενέσκηψαν παγκοσμίως ως αποτέλεσμα του COVID-19.  Θα μπορούσε το Δίκαιο των Εθνών να παράσχει κάποιο μηχανισμό για να λογοδοτήσει η κινεζική κυβέρνηση εάν αποδειχθεί ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη διάδοση του νέου κορονοϊού; Υπάρχουν διεθνείς κανόνες και νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα;

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages