Πολιτικές

Τεκμηριωμένες πολιτικές καθοδηγούν τους στοχους και την αποστολή μας

Οι πολιτικές που ακολουθεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ, διασφαλίζουν μια πορεία με συνέπεια σε βασικές αρχές δράσης και διαδικασίες. Οριοθετούν τη δέσμευση μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαρακτηρίζουν τη προσέγγιση μας απέναντι σε καίρια σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της επιστήμης της έρευνας και τεχνολογίας.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και έχουν ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό δράσεων με συστηματικότητα και υπευθυνότητα. Εναρμονίζονται με ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο  στην εφαρμογή ευρύτερων πολιτικών και προάγουν τη διεθνή συνεργασία. Οι κύριες πολιτικές που κατευθύνουν τη δράση του ΕΚΤ:

  • Πολιτικές βασισμένες στην Ανοικτότητα (openness)
  • Ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά δεδομένα
  • Πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία
  • Επανάχρηση περιεχομένου βάσει των δικαιωμάτων διάθεσης
  • Διαμόρφωση ενιαίου χώρου έρευνας
  • Υιοθέτηση των αρχών της Πράσινης Πληροφορικής, τεχνολογιών αιχμής, ανοικτού λογισμικού
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Ενίσχυση καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων