Πολιτικές Βασισμένες σε Στοιχεία

Προωθούμε τη διαμόρφωση βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών για την έρευνα & καινοτομία

Oι πολιτικές που βασίζονται σε στοιχεία (evidence-based policies) είναι δημόσιες πολιτικές που δημιουργούνται σύμφωνα με αντικειμενικές αποδείξεις της αναγκαιότητας τους. Μία σημαντική πτυχή των πολιτικών αυτών είναι η χρήση επιστημονικών εργαλείων, αναλύσεων και μελετών για τον εντοπισμό προγραμμάτων και πρακτικών ικανών να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των δημοσίων πολιτικών. Οι μεθοδολογίες που αναπτύσονται για να υποστηρίξουν τις πολιτικές συνδυάζουν ποσοτικές στατιστικές και ποιοτικές μεθόδους, ενώ σε αρκετες περιπτώσεις ενσωματώνουν μετρήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα και την επιρροή των πολιτικών. 

Η υποστήριξη της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων και βασισμένων σε στοιχεία πολιτικών αποτελεί έναν απο τους στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας για το ΕΚΤ. Για αυτό τον σκοπό, το ΕΚΤ δραστηριοποιείται συστηματικά στην έκδοση επιστημονικών μελετών για την καταγραφή και μέτρηση τής ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δείκτες. Απο το 2012, έχει αναλάβει την παραγωγή επίσημων εθνικών στατιστικών για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στη χώρα. 

  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  • Στατιστικά Έρευνας & Ανάπτυξης και  Καινοτομίας
  • Συστήματα CRIS
  • Ειδικές Εκθέσεις για την αποτύπωση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας

 Η προσέγγιση που υιοθετείται στοχεύει:

  • στη συγκέντρωση αξιόπιστων στοιχείων που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της:  από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.λπ. 
  • στη συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο.