Οργανωσιακή Δομή

Πραγματοποιούμε τους στόχους μας με έμφαση σε ποιότητα, διαχειριστική επάρκεια και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτικής και η αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ) (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 226/89 "Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών" (ΦΕΚ Α/107), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 347/96 - ΦΕΚ Α/229). Το ΕΣΕΚΤ απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.και συμμετέχει στην χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.

Ο θεσμικός ρόλος και οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκύπτουν από το Π.Δ. 226/1989, το Π.Δ. 347/1996 και το Ν. 3190/30/10/2003 (άρθρο 23), τον Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985), (Άρθρο 70, παράγραφος 15) και την απόφαση 730/2017 (ΑΠΟΦ 7303/Β2-577 ΦΕΚ Β’ 3482 2017): Τροπ.απόφ.2010 «Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, το Νόμο 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α /01.04.2019) και πιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 56 και την υπ. αριθμ. 55748/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1912/28.05.2019), που θεσμοθετήθηκε το Πανελλαδικό Δίκτυο Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων και το Άρθρο 55 του ίδιου Νόμου και την υπ. αριθμ.  54540/22-5-2019 Υπουργική Απόφαση «Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών.

Διαχειριστική επάρκεια και Πρότυπα Προγραμματισμού & Διερεύνησης

Το 2008 το ΕΚΤ πιστοποίησε τη διαχειριστική του ικανότητα, αναβάθμισε το επιχειρησιακό περιβάλλον και διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για συντονισμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, ενόψει και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ). Η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα και δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών (τύπος Β) πιστοποιεί την αναβαθμισμένη διοικητική ικανότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των έργων που υλοποιεί. Οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης καλύπτουν όλες τις κρίσιμες φάσεις υλοποίησης έργων: προγραμματισμός, ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμών και συμβάσεων, παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου, οικονομική διαχείριση.

Το ΕΚΤ ακολουθεί πρότυπα προγραμματισμού και διερεύνησης (Action Assignment & Forecast Tool) για τα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που διαχειρίζεται. Ο προγραμματισμός και η τυποποίηση των διαδικασιών εσωτερικής οργάνωσης καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής των έργων, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως την αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους.

Διαχειριστικά Εργαλεία ΕΚΤ

Η ορθολογική οργάνωση και η τυποποίηση των διαδικασιών βελτιώνει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και τις παρεχόμενες σε τρίτους υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη διαχείριση και αξιολόγηση των δράσεων του φορέα, καθώς και την οριοθέτηση μακροπρόθεσμων στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απαιτήσεων των δράσεων που υλοποιούνται, το ΕΚΤ έχει προχωρήσει στη δημιουργία εύχρηστων πληροφοριακών συστημάτων υπό τη μορφή διαχειριστικών εργαλείων, σε πρώτο βαθμό αναφορικά με τα έργα ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργα, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη διαδικαστική πολυπλοκότητά τους και διευκολύνοντας την άρτια παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου τους, και κατʼ επέκταση αναφορικά με τη διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών του φορέα, γεγονός το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του ΕΚΤ. Τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιεί, τα οποία κινούνται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, απαιτούν στελέχη με ευρύ φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων, εμπειρία και δέσμευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, λοιπόν, στην προσέλκυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να ανταποκριθεί και να διευρύνει τις δράσεις του φορέα. Στο τέλος του 2018 το ΕΚΤ απασχολούσε περισσότερα απο 120 άτομα προσωπικό και συνεργάτες που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων. 

Οργανόγραμμα EKT (.pdf)