Το ΕΚΤ

Πρόσβαση στη Γνώση. Ωθηση στην Καινοτομία. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Εθνική eΥποδομή 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εθνική υποδομή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. 

Η ηλεκτρονική υποδομή που λειτουργεί και αναπτύσσει το ΕΚΤ εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον κόσμο της έρευνας και της καινοτομίας, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες από οπουδήποτε, οποτεδήποτε. 

Δίκτυο Συνεργασιών για την επιστήμη, τον πολιτισμό, την έρευνα,
την καινοτομία 

Επεκτείνοντας συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών με φορείς παραγωγής έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου (όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα) και με προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ αναπτύσσει σήμερα ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβόλαια με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς και από τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων πόρων κατευθύνεται στην ανάπτυξη υποδομής και τεχνογνωσίας με μεσο-μακροπρόθεσμη απόδοση σε τομείς σχετιζόμενους με περιεχόμενο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κοινωνία της Γνώσης.