Πολιτικές επιστήμες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Is It Possible to Hold China Responsible in the Case of COVID-19?
Valerio de Oliveira Mazzuoli
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597799
Posted: 11 May 2020
Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού, είναι να προσδιορίσει εάν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει κρατική ευθύνη για τα χιλιάδες προβλήματα που ενέσκηψαν παγκοσμίως ως αποτέλεσμα του COVID-19.  Θα μπορούσε το Δίκαιο των Εθνών να παράσχει κάποιο μηχανισμό για να λογοδοτήσει η κινεζική κυβέρνηση εάν αποδειχθεί ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη διάδοση του νέου κορονοϊού; Υπάρχουν διεθνείς κανόνες και νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα;

COVID and the convergence of three crises in Europe
Kayvan Bozorgmehr, Victoria Saint, Alexandra Kaasch, David Stuckler, Alexander Kentikelenis
The Lancet Public Health, DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30078-5
Published: April 03, 2020
Η πανδημία του SARS-CoV-2 που πλήττει την Ευρώπη, έρχεται να συγκλίνει με τρεις ακόμα προϋπάρχουσες παγκόσμιες κρίσεις και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αναμ'ενεται να ενισχύσει την εξάπλωση της νόσου. Πρόκειται για 1. τα συστήματα διακυβέρνησης 2. την οικονομία και 3. το μεταναστευτικό ζήτημα. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτές οι κρίσεις και το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης πανευρωπαϊκής απάντησης είναι καθοριστικής σημασίας.

Access to information vs blocking of information during COVID-19 pandemic: a governance dilemma in the era of crowdsourcing based on ICT
Al-Sakib Khan Pathan
International Journal of Computers and Applications, DOI: 10.1080/1206212X.2020.1767396
Published online: 20 May 2020
Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί πληθώρα έγκυρων πληροφοριών. Ο ρόλος των ΤΠΕ έχει γίνει κατανοητός περισσότερο από ποτέ. Ακόμη και τα κορυφαία ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, οι κυβερνήσεις και διάφορα είδη φορέων χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για να διατηρήσουν ανοιχτή την απαιτούμενη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Παρόλο που τέτοιες συνθήκες απαιτούν ειλικρινείς αναφορές των περιπτώσεων COVID-19 από τα ηλεκτρονικά μέσα, ορισμένες κυβερνήσεις επιλέγουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στις πληροφορίες για να έχουν τον έλεγχο.