Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση για την υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση του έργου "Εφαρμογή εργαλείων οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων στο γνωσιακό αποθετήριο του έργου EuroRIs-Net+", με κωδικό 2011/EuroRIsNet+02
03.04.2013 18.04.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.677/29.03.2013)
29.03.2013 15.04.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
07.03.2013 28.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 501/06.02.2013)
27.02.2013 15.03.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
07.02.2013 25.02.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013)
06.02.2013 20.02.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μελέτες και Δράσεις για την Υποστήριξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πράξης", κωδικός: EPSETKD0501
15.01.2013 01.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1779/07.12.2012), υποβολή έως 03/01/2013)
07.12.2012 03.01.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακό Περιεχόμενο», κωδικός: EPSETKD0301
29.11.2012 20.12.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1669/22.11.2012), υποβολή έως 11/12/2012)
22.11.2012 11.12.2012

Pages