Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με διαδικασία επείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εξ αποστάσεως επιμόρφωση (e-learning)»
31.10.2008 17.11.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη αξιοποίησης αποτελεσμάτων υποέργου και επέκτασης της εφαρμογής" στο πλαίσιο του υποέργου 6 " Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής επεξεργασίας μικροσυστοιχιών DNA και δημιουργίας βιολογικής βάσης αποθήκευσης πειραματικώ
15.09.2008 16.09.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη Βιωσιμότητας και 5ετές Επιχειρησιακό Πλάνο για την εκδοτική δραστηριότητα που αφορά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης"
02.09.2008 16.09.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη Βιωσιμότητας και 5ετές Επιχειρησιακό Πλάνο Λειτουργίας Υποδομών Αποθετηρίου"
02.09.2008 16.09.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων σε κατανεμημένο περιβάλλον"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Σχέδιο μετάβασης πληροφοριακών συστημάτων ΕΚΤ σε αρχιτεκτονική Service Oriented Architecture με χρήση τεχνολογιών υπηρεσιών διαδικτύου (web services)"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Έλεγχος ασφαλείας πληροφοριακού συστήματος ΕΠΣΕ+Τ Γ΄ Φάση"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη συστήματος διαχείρισης ασφαλείας για εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Εφαρμογή παρουσίασης της Ζωφόρου του Παρθενώνα με εξελιγμένες δυνατότητες γραφικής διεπαφής χρήστη και διαδραστικές εφαρμογές"
07.07.2008 18.07.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη "Δημιουργική επιμέλεια, εκτύπωση και διεκπεραίωση του περιοδικού 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία' "
06.06.2008 23.06.2008

Pages