Τεύχος 35

Τεύχος 35 | Μαρ.-Απρ. 2003

Αφιέρωμα

Η προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου και η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βαλκανικών χωρών ήταν το αντικείμενο δύο εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, το Φεβρουάριο. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας. Το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συζήτησε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων και συνδεδεμένων χωρών. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα των εκδηλώσεων, η ενεργός συμμετοχή στο 6ο ΠΠ αποτελεί προτεραιότητα των χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου, στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν τις ... >>

Interviews

Το 6ο ΠΠ δίνει ευκαιρίες για συνεργασία με άριστες ερευνητικές μονάδες

Louis Bellemin

Προϊστάμενος, Πολιτική Διεθνούς Επιστημονικής Συνεργασίας

Η αξιοποίηση του 6ου ΠΠ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Σερβία

Dragan Domazet

Υπουργός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Σερβίας

Στο 6ο ΠΠ η συμμετοχή θα είναι ευκολότερη

Vladimir Belokurov

Αντιπρύτανης, Lomonosov Moscow State University

Η έρευνα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εξειδικευμένων ερευνητικών ινστιτούτων

Ιωάννης Βάσαλος

Πρόεδρος, ΕΚΕΤΑ

Οι ικανότητες, οι συνεργασίες και η γνώση που αποκτήθηκαν από το 5ο ΠΠ θα αποτελέσουν μια σταθερή βάση για μελλοντικές δράσεις στο 6ο ΠΠ

Albena Voutsova

Διευθύντρια, Επιστημονική Έρευνα, Υπ. Παιδείας & Επιστήμης, Βουλγαρία