Ερευνητικές συνεργασίες στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου και η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βαλκανικών χωρών ήταν το αντικείμενο δύο εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, το Φεβρουάριο. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.

Το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συζήτησε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων και συνδεδεμένων χωρών. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα των εκδηλώσεων, η ενεργός συμμετοχή στο 6ο ΠΠ αποτελεί προτεραιότητα των χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου, στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν τις ερευνητικές υποδομές και να συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας. Επισημαίνεται ακόμη η ύπαρξη υψηλού επιπέδου ερευνητικών ομάδων στις χώρες αυτές και ο καθοριστικός ρόλος της Ελλάδας στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην περιοχή.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ