Πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενθάρρυνση των Ελλήνων ερευνητών να μείνουν και να δημιουργήσουν στην χώρα μας.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) προϊόντων – αποτελεσμάτων καινοτόμου έρευνας που πραγματοποιείται από ερευνητές και ερευνητικές ομάδες ελληνικών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά, μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ή της εκμετάλλευσής τους από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα, μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συμμετέχουν ως χρηματοδότες τα Κοινωφελή Ιδρύματα Ιωάννη Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Ωνάση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές που διεξάγουν έρευνα σε Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και δημόσια Ερευνητικά Κέντρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση, πρότυπο της οποίας έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη μαζί με τη σχετική προκήρυξη.

Στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της  δημιουργίας, ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων βασισμένων στα προϊόντα και τα αποτελέσματα της ποιοτικής καινοτόμου έρευνας που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα στοχεύει, ευρύτερα, στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, ως ενός τομέα που δύναται να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι οι επιστημονικοί τομείς της έρευνας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. Το αντικείμενο της έρευνας πρέπει να αφορά (α) προηγμένη τεχνολογία, για την οποία δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από το εξωτερικό, ή (β) πρακτικές εφαρμογές βασικής έρευνας (μεταφραστική έρευνα) με ήδη διαφαινόμενο προϊόν ή υπηρεσία που επιδέχεται προστασίας, για τις οποίες δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από το εξωτερικό.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Επιλογής, η οποία περιλαμβάνει καταξιωμένους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους από τους χώρους των επενδύσεων και επιχειρήσεων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2 Νοεμβρίου 2018. Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση patents@bodossaki.gr.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται χρηματοδότηση, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής, των υπηρεσιών για την προετοιμασία και την υποβολή αίτησης για τη λήψη  Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Η διαδικασία κατοχύρωσης θα υλοποιηθεί από συνεργαζόμενα με το Ίδρυμα Μποδοσάκη δικηγορικά γραφεία.

Τα έξοδα διατήρησης των ως άνω δικαιωμάτων, μετά την αρχική κατοχύρωσή τους και την έκδοση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Παράλληλα, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, οι επιλεγέντες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες θα λάβουν δωρεάν περαιτέρω υποστήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί ότι τα δικαιώματα θα κατοχυρώνονται στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), στα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και στους Έλληνες ερευνητές που διεξάγουν έρευνα σε αυτά, και ότι, σε περίπτωση εκχώρησης της εμπορικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων σε τρίτους, θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ελληνικών ΑΕΙ και δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων αυτών στα μελλοντικά κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή τους κατά ποσοστό που καθορίζεται με την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με ελάχιστο όριο το πέντε τοις εκατό (5%).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Μποδοσάκη