Προκηρύχθηκαν οι 4 νέες δράσεις ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και νέους πτυχιούχους

Πρόκειται για προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ, που αφορούν: Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νεοφυείς επιχειρήσεις, Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, Τουριστικές επιχειρήσεις.

Προκηρύχθηκαν οι 4 νέες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20, και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». Πρόκειται για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ, που αφορούν: Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νεοφυείς επιχειρήσεις, Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, Τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι 4 νέες δράσεις παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στις 11/2/16, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον Υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη, την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, τον Υφυπουργό, κ. Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, την Ειδική Γραμματέα ΕΤΠΑ, κα Ευγενία Φωτονιάτα και τον Ειδικό Γραμματέα ΕΚΤ, κ. Γιώργο Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με τον κ. Γ. Σταθάκη, οι δράσεις αυτές του νέου ΕΣΠΑ διαφέρουν σε τέσσερα βασικά σημεία από το προηγούμενο:

• τα προγράμματα αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, το οποίο εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού στο σύνολό του.

• για τη σύνταξή τους έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της.

• προάγεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα μέσω μιας στρατηγικής που κινείται σε 3 άξονες, που αφορούν τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων, την καλλιέργεια του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή στο νέο καινοτομικό περιβάλλον.

• ενισχύονται οι διαδικασίες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 8/3/2016 έως 15/4/2016 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 17/3/2016 έως 27/4/2016 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ.

To πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Υγεία. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 7/4/2016 έως 20/5/2016 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμματος "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 29/3/2016 έως 17/5/2016 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε δράση του νέου ΕΣΠΑ είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" (http://www.antagonistikotita.gr, Mεσογείων 56, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 801 11 36300), Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ (τηλ.: 801 11 36300, infoepan@mou.gr). 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού