Προδημοσιεύσεις 4 νέων δράσεων ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και νέους πτυχιούχους

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, στις αρχές Δεκεμβρίου, και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

Ανακοινώθηκαν οι προδημοσιεύσεις 4 νέων δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νέων πτυχιούχων. Πρόκειται για δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, που αφορούν: Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νεοφυείς επιχειρήσεις, Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων, Τουριστικές επιχειρήσεις. Οι προδημοσιεύσεις (ανακοινώθηκαν στις 12/10) αναμένεται να παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα μήνα. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, στις αρχές Δεκεμβρίου, και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.
Οι 4 προδημοσιεύσεις αφορούν δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σημειώνεται ότι η διαδικασία της προδημοσίευσης στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά των δράσεων.

Η δράση για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ και αφορά δύο κύκλους 17,5 εκατ. ευρώ και 32,5 εκατ. ευρώ. Αφορά ανέργους που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 2.200 πτυχιούχοι και να δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι μεταξύ άλλων: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

Η δράση για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα έχει συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους (48 εκατ. ευρώ και 72 εκατ. ευρώ) και έχει στόχο στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Θα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές, ενώ εξαιρούνται το Λιανικό Εμπόριο και η Εστίαση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 60.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθοριστούν στην τελική προκήρυξη. Επιλέξιμες δαπάνες είναι, μεταξύ άλλων, ο επαγγελματικός και γενικός εξοπλισμός, το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ΔΕΚΟ κ.λπ.), τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδα για 2 χρόνια, οι δαπάνες προβολής, το κόστος μισθωτής εργασίας, οι αμοιβές τρίτων. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία 2.500 νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.

Η δράση για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές είναι και η μεγαλύτερη με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους (52 εκατ. ευρώ και 78 εκατ. ευρώ). Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να χρηματοδοτηθούν 1.600-1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται - έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και άλλων υποδομών, η αυτοματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων, η απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις-συνέδρια, η μετεγκατάσταση σε επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα, το μισθολογικό κόστος, οι αμοιβές τρίτων.

Η δράση για την ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ (σε δύο κύκλους 20 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ) και απευθύνεται σε υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως 31.12.2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό. Ενισχύονται επενδύσεις από 15.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης είναι στο 40% των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι του 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ύδατος, οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού των υπηρεσιών, η προβολή σε αγορές-στόχους, οι πιστοποιήσεις υποδομών, το μισθολογικό κόστος και οι αμοιβές τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις 4 προδημοσιεύσεις παρέχονται στο e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr και στη γραμμή επικοινωνίας: τηλ. 801 1136 300.

Οι προσκλήσεις (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) των 4 προγραμμάτων, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού