Τεύχος 42

Τεύχος 42 | Μάιος-Ιούν. 2004
Σημείωμα της Έκδοσης
Η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών στον τομέα της ασφάλειας απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα. Η συντονισμένη δράση της αμυντικής βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας μπορεί να συνεισφέρει ... >>

Αφιέρωμα

Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας βρέθηκαν πρόσφατα στο προσκήνιο, με αφορμή την ημερίδα για την  πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Προπαρασκευαστικής Δράσης "Ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού δυναμικού έρευνας στον τομέα της ασφάλειας" που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στις 26 Μαΐου 2004, στην Αθήνα. Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια, με τίτλο "Μια ασφαλής Ευρώπη σε έναν καλύτερο κόσμο", παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2003. Αποτελεί, δε, τη βάση για την καλλιέργεια μιας νέας ευρωπαϊκής κουλτούρας για την ασφάλεια, με συντονισμένες δράσεις της αμυντικής βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. ... >>