Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
ΚΕΠΕ, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 5/2020
11 Μαΐου 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

World Bank Research and Policy Briefs No. 148384
19 May 2020
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εντοπίζει θέσεις εργασίας που δεν είναι απαραίτητες, ώστε να παραμείνου ανοιχτές, και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από εξ' αποστάσεως. Αυτές οι θέσεις εργασίας  κινδυνεύουν περισσότερο και αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Πρόκειται για θέσεις εργασίας που τείνουν να συγκεντρώνονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, να έχουν χαμηλή αμοιβή, είναι επισφαλείς και απασχολούν δυσανάλογα νέους εργαζόμενους με χαμηλή μόρφωση και μετανάστες. Ελλείψει μιας θεραπείας μεγάλης κλίμακας  για την COVID-19, είναι πιθανό στο επόμενο διάστημα να ενταθούν οι προϋπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές και περιφερειακές ανισότητες.

How Do We Think the Covid-19 Crisis Will Affect Our Careers (If Any Remain)?
Baert, Stijn et al.
IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper No. 13164, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3584927
Posted: 27 Apr 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη στον κόσμο που διερεύνησε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στη καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε έρευνα υψηλής ποιότητας με ομάδα Βέλγων υπαλλήλων. Παρατηρήθηκε ότι πολλά μέλη της ομάδας πιστεύουν ότι θα βλέπουν την αγορά εργασίας διαφορετικά και θα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με την εργασία στο μέλλον. Ειδικότερα, περισσότερα από τα μισά μέλη φαίνεται οτι μετά από την κρίση του COVID-19 έχουν αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στις συνθήκες εργασίας και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Flexible employment relationships and careers in times of the COVID-19 pandemic
Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103435
Daniel Spurka, Caroline Straubb
Available online 7 May 2020
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια κρίση που επηρεάζει διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, λήφθηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα και υιοθετήθηκαν  αλλαγές στις συνθήκες εργασίας (π.χ., ευέλικτη τοποθεσία και ωράριο). Η μελέτη εστιάζει στους εργαζομένους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. προσωρινή εργασία γραφείου,  εργασία με υπεργολαβία κτλ) και στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αναμένονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.