Επιταχύνθηκε η απορρόφηση του ΕΠΑΝ το τελευταίο τρίμηνο

11.06.2004

Σημαντικά βελτιωμένος παρουσιάζεται ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος - Ιούνιος 2004) οι συνολικές δαπάνες του ΕΠΑΝ παρουσίασαν αύξηση 11,5%, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός απορρόφησης ήταν 14,1% το Μάρτιο και αυξήθηκε σε 15,8% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με προβλέψεις στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (23,5% του ΕΠΑΝ). 

Το ΕΠΑΝ καλύπτει τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας και της τεχνολογίας, του τουρισμού, και ένα σημαντικό μέρος του τριτογενούς τομέα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 6,4 δισ. ευρώ, από τα οποία το 50% προέρχεται από δημόσιες δαπάνες (30% κοινοτικοί πόροι και 20% εθνικοί πόροι) και το υπόλοιπο από ιδιωτική χρηματοδότηση.

Το ποσό που προορίζεται για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα αντιστοιχεί στο 41,4% του συνολικού ύψους του ΕΠΑΝ, και σήμερα η απορρόφηση βρίσκεται ήδη στο 4,1% με σταθερή ανοδική τάση.

Οι πόροι που προορίζονται για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες καλύπτουν το 36,7% του προγράμματος, και μέχρι σήμερα η απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων έχει φτάσει στο 30,5%.

Για τους τομείς της έρευνας και του τουρισμού προορίζονται το 10% και το 9,2% του συνολικού προγράμματος αντίστοιχα. Η απορρόφηση μέχρι σήμερα έχει φθάσει στο 9,4% και 17,1% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, άμεσος στόχος είναι το ΕΠΑΝ να καταστεί το σημαντικότερο εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ταχείας απλοποίησης των διαδικασιών και των τρόπων υλοποίησης του προγράμματος, και της περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της χρηματοδότησης νέων εταιριών και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ήδη το Υπουργείο έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, μια σειρά από πρωτοβουλίες για την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Στο μέτρο ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα και ιδιαίτερα των εμπορικών επιχειρήσεων θα διατεθούν 80 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα επιτρέψει την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο μέτρο θα προσεγγίσει τις 2.000. 

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία μέτρου για τη χρηματοδότηση τριών ή τεσσάρων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας σε περιφέρειες εκτός Αττικής. Πρόκειται για μεγάλα έργα συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που έχουν ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην περιφέρεια. 

Παράλληλα, αναμένεται να συνεχισθούν οι δράσεις που αφορούν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες, και οι δράσεις που αφορούν την περαιτέρω χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με διεθνείς συνεργασίες. 

Τέλος, αναμένεται η αναδιοργάνωση των δράσεων στον τομέα του τουρισμού με έμφαση στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Επίσης, σημαντικά κίνητρα θα δοθούν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και στη διεύρυνση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καλύψει και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.