Αρχιμήδης: Ενιαίο περιβάλλον για την υποστήριξη, προώθηση και προβολή της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

21.04.2004

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ανοικτού πληροφοριακού συστήματος για την προβολή καινοτόμων αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την κατάρτιση στις καινοτόμες τεχνολογίες αποτελεί το αντικείμενο του έργου 'Αρχιμήδης' που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος του έργου είναι η συγκέντρωση και αναδιανομή της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην έρευνα και την καινοτομία μέσω τεχνολογιών Διαδικτύου και Τηλεκπαίδευσης και η υποστήριξη συνεργασιών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προβλέπονται δύο βασικές δράσεις. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης που θα καλύπτει τομείς όπως: on-line παροχή και διάθεση καινοτόμων δράσεων και προϊόντων της Περιφέρειας, δημιουργία επαφών και αναζήτηση συνεργασιών, ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις εκδηλώσεις στην Ευρώπη και τον κόσμο, ανάπτυξη ομάδων συζητήσεων και ανοικτής κριτικής των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο του έργου προωθείται επίσης η κατάρτιση στις καινοτόμες τεχνολογίες μέσω υπηρεσιών Διαδικτύου, Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Συνεργατικής Μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αναπτυχθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εξοικείωση των ΜΜΕ με τις νέες τεχνολογίες και την ενημέρωσή τους σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

Οι παραπάνω δράσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς έγκυροι ευρωπαϊκοί δείκτες (European Innovation Scoreboard) αποτυπώνουν την περιορισμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στα παραγόμενα καινοτόμα αποτελέσματα και το ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση των εργαζομένων. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη διείσδυση καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, την ενίσχυση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και τη διεθνή προβολή της Περιφέρειας.

Το έργο 'Αρχιμήδης' περιλαμβάνει συμπληρωματικές δράσεις για το διαρκή εμπλουτισμό του περιεχομένου της πύλης, την ανανέωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη συνεργασία με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Σημειώνεται πως, εκτός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο έργο συμμετέχουν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Φορείς υποστήριξης είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ο Ελληνικός Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας.