Νέα υπηρεσία αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης σε έργα Δράσεων Marie Curie για την κινητικότητα των ερευνητών

30.03.2004

Μια νέα υπηρεσία αναζήτησης θέσεων απασχόλησης για ερευνητές σε έργα που χρηματοδοτούνται από τις Δράσεις Marie Curie του 5ου και 6ου Προγράμματος Πλαισίου εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικτυακό τόπο της CORDIS.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να συμβάλει τόσο στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προγραμμάτων κινητικότητας και διεθνικής κατάρτισης, όσο και στον εντοπισμό ικανών νέων και έμπειρων ερευνητών για την απασχόλησή τους σε έργα που έχουν ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν έργα που εντάσσονται στις ακόλουθες Δράσεις: Δίκτυα ερευνητικής κατάρτισης, Υποτροφίες υποδοχής για κατάρτιση νέων ερευνητών, Υποτροφίες υποδοχής για τη μεταφορά γνώσεων, Υποτροφίες αριστείας και Διαλέξεις και επιμορφωτικά μαθήματα.

Οι ερευνητές μπορούν να ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα έργα και τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης επιλέγοντας το επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, χρονικό διάστημα, χώρα και τύπο Δράσης. Οι αιτήσεις γίνονται απευθείας στους φορείς υποδοχής, οι οποίοι μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο: 
http://mc-opportunities.cordis.lu/