Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας για νέες επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)

16.03.2004

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας για επιχειρήσεις που ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004) ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις, όλων των οικονομικών κλάδων, που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία από την ίδρυσή τους. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από κοινοπραξία δύο ή περισσότερων εταιρειών.

Οι προτάσεις αφορούν ερευνητικά έργα για την απόκτηση νέων γνώσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη μεταφορά προηγμένης έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και στην ενίσχυση της καινοτομίας. Η διάρκεια κάθε έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα', ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ (με δημόσια δαπάνη 5,25 εκατ. ευρώ). Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 70από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2006, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται σε τακτά διαστήματα μέχρις εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Αιτήσεις υποβολής προτάσεων και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη δυνατότητα υπεργολαβίας, κ.λπ. είναι διαθέσιμες στo δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr):

Δρ Ν. Σιδηρόπουλο (αξιολόγηση προτάσεων) 
Tηλ.: 210 7458136
E-mail: nsid@gsrt.gr  

Ε. Συντυχάκη (εγκεκριμένα έργα)
Tηλ.: 210 7458137
E-mail: esin@gsrt.gr