Προχωρεί η υλοποίηση του δικτύου των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

06.05.2003

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που θα καλύψει ολόκληρη τη χώρα προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς το υπουργείο Ανάπτυξης, προωθώντας την υπογραφή των συμβάσεων για τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ). 

Από πλευράς του υπουργείου, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τα ΚΕΤΑ της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας , της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, ενώ εντός των ημερών ακολουθούν ανάλογες συμβάσεις με τα κέντρα των υπολοίπων από τις δεκατρείς ελληνικές Περιφέρειες.
 
Τα ΚΕΤΑ δημιουργούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), με στόχο να υποστηρίξουν τις δράσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ή άλλων προγραμμάτων, αξιοποιώντας και τη συνδρομή όλων των υπαρχόντων φορέων (επιμελητήρια, περιφέρειες, κ.λπ.).

Ειδικότερα, τα ΚΕΤΑ θα συνεργασθούν με όλους τους υφιστάμενους συλλογικούς φορείς και δομές που εμπλέκονται στη διαδικασία υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του κοινού στόχου για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών. 

Τα πεδία δραστηριότητας των ΚΕΤΑ και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχουν είναι οι ακόλουθες :
- Πληροφόρηση / Ενημέρωση / Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος
- Παρακολούθηση Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
- Εξατομικευμένη υποστήριξη με πυρήνα επιχειρηματικών συμβούλων
- Οργάνωση της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών
- Δράσεις οργάνωσης διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών  εργαλείων
- Ενέργειες υποστήριξης στη διεθνοποίηση και στον εξαγωγικό προσανατολισμό.

Προωθείται άμεσα επίσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) η δημιουργία της Κεντρικής Δομής Υποστήριξης των ΚΕΤΑ, μέσω της οποίας τα ΚΕΤΑ θα οργανωθούν σε δίκτυο, ώστε να επιτυγχάνεται η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών, που θα διαχέονται και μεταξύ τους, αλλά και να παρέχουν υποστήριξη στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, στον επιχειρηματικό κόσμο και στην υλοποίηση του Γ΄ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία των δεκατριών ΚΕΤΑ που θα διαθέτουν κεντρικά γραφεία στην πρωτεύουσα της κάθε Περιφέρειας και 'γραφεία-αντένες' στις πρωτεύουσες των Νομών, καθώς και της Κεντρικής Δομής Υποστήριξης ανέρχεται σε 37,5 εκατ. ευρώ.

Στόχος του ΥΠΑΝ είναι να αποτελέσουν τα ΚΕΤΑ τους πόλους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τη εξέλιξη των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ.