Μεταφορές και Πλοήγηση: νέο συντονισμένο πρόγραμμα της ΓΓΕΤ

27.06.2003

Προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στο πλαίσιο του Συντονισμένου Προγράμματος 'Μεταφορές-Πλοήγηση' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑN Mέτρο 4.5) πρόκειται να δεχθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στόχoς του προγράμματος 'Μεταφορές-Πλοήγηση' είναι η προώθηση των συνεργασιών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των Μεταφορών.

Προς την κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνονται κυρίως δράσεις των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών και κατασκευών, την ανάπτυξη συστημάτων/μεθοδολογιών ενημέρωσης και δραστηριοποίησης του χρήστη, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων που στηρίζουν την λήψη σχετικών αποφάσεων, εξασφαλίζουν την γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας των μεταφορών, την διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης.

Οι θεματικοί τομείς που αφορά η προκήρυξη είναι οι ακόλουθοι:

Α1 Τεχνολογίες Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων
Α1.1 Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης με έμφαση στις επιχειρήσεις:
- Εξυπηρέτησης θαλάσσιων επιβατικών μετακινήσεων μεμονωμένα
- Εξυπηρέτησης θαλάσσιων επιβατικών μετακινήσεων μαζικά
- Εξυπηρέτησης θαλασσίων εμπορευματικών μεταφορών
- Διαμεταφορείς-Παροχής Υπηρεσιών Logistics
Α1.2 Αυτόματη παρακολούθηση ασυνόδευτων φορτίων με εφαρμογή στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Διαμεταφορείς, Συνδυασμένες Μεταφορές Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών Logistics
Α1.3 Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων με εφαρμογή στις εταιρείες ή φορείς διαχείρισης ή διοίκησης συγκοινωνιακής υποδομής
Α1.4 Συστήματα Κρατήσεων θέσεων για επιβάτες με έμφαση στις επιχειρήσεις:
- Εξυπηρέτησης θαλάσσιων επιβατικών μετακινήσεων μαζικά
- Εξυπηρέτησης αεροπορικών επιβατικών μετακινήσεων μαζικά

Α2 Τεχνικές Κατασκευής Συγκοινωνιακής Υποδομής
Α2.1 Υλικά κατασκευής οδικής υποδομής με εφαρμογή στην επιχείρηση - Κατασκευής Συγκοινωνιακής Υποδομής Οδών υψηλών προδιαγραφών
Α2.2 Τεχνικές κατασκευής λιμενικής υποδομής με εφαρμογή στην επιχείρηση - Κατασκευής Λιμενικής Συγκοινωνιακής Υποδομής
Α2.3 Τεχνικές κατασκευής οδικής υποδομής με εφαρμογή στην επιχείρηση - Κατασκευής Συγκοινωνιακής Υποδομής Οδών υψηλών προδιαγραφών

Α3 Τεχνολογίες Σχεδιασμού και Κατασκευής 'Οχημάτων'
Α3.1 Θαλάσσια σκάφη νέας τεχνολογίας με εφαρμογή στην επιχείρηση - Σχεδιασμός και Κατασκευή Θαλασσίων Σκαφών
Α3.2 Εξελιγμένες μέθοδοι σχεδιασμού και μελέτης οχημάτων με εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις της κατηγορίας - Σχεδιασμός και Κατασκευή 'οχημάτων'
Α3.3 Ειδικά συστήματα οχημάτων για διευκόλυνση χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες με εφαρμογή στην επιχείρηση - Σχεδιασμός και Κατασκευή Θαλασσίων Σκαφών
Α3.4 Νέα υλικά και τεχνικές κατασκευής οδικών οχημάτων με εφαρμογή στην επιχείρηση - Σχεδιασμός και κατασκευή οδικών οχημάτων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συμπράξεις επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ) και γενικότερα της οικονομίας.

Η μέγιστη διάρκεια των έργων ερευνητικού ή επιδεικτικού χαρακτήρα που θα χρηματοδοτηθούν είναι 36 μήνες.

Το ύψος (ένταση) της επιχορήγησης είναι:
1. Για έργα βιομηχανικής έρευνας, ποσοστό μέχρι 50% του ΑΙΕ (Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης) των επιλέξιμων δαπανών, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που θα αναλάβει την υλοποίηση της πρότασης.
2. Για επιδεικτικά έργα, ποσοστό έως 45% του ΑΙΕ για ΜΜΕ και έως 35% του ΑΙΕ των επιλέξιμων δαπανών για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η μέγιστη συμμετοχή της Δημόσιας Δαπάνης (εθνική-κοινοτική) ανά έργο δεν θα υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου, δεν θα πρέπει να είναι κατώτερος από 500.000 ευρώ και ανώτερος του ποσού των 1.500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
- Προσωπικού - Αμοιβές ήδη απασχολούμενου προσωπικού, και νέου προσωπικού
- Για όργανα, εξοπλισμό, γήπεδα και χώρους
- Για υπηρεσίες συμβούλων και άλλες ανάλογες υπηρεσίες
- Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
- Λοιπά έξοδα που στηρίζουν άμεσα την ερευνητική δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες επίδειξης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην ΓΓΕΤ ορίζεται η 17/02/2003 (την ίδια ημερομηνία πρέπει να φέρει η ταχυδρομική σφραγίδα σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Τσάκου, Τηλ.: 210-7752222 εσωτ. 358, E-mail: ttsa@gsrt.gr
Γραμματεία: Κ. Νικοπούλου, Τηλ.: 210-7752222 εσωτ. 345, E-mail: kiki@gsrt.gr 

Για το έντυπο υποβολής πρότασης απευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ:
http://www.gsrt.gr