Η ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα

27.06.2003

Την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, αλλά και την τόνωση της ζήτησης με την παρέμβαση του Δημοσίου - με την ιδιότητα του μεγάλου χρήστη υπηρεσιών για τους χώρους της υγείας, της παιδείας, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης - θεωρεί ως ουσιαστικότερους παράγοντες για τη δημιουργία αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, η Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση που δημιουργήθηκε από την Ειδική Γραμματεία για την 'Κοινωνία της Πληροφορίας'.

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα περιέχονται στο κείμενο πολιτικής 'Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας'. Αναφορικά με την κατάσταση στην ελληνική αγορά, η Ομάδα επισημαίνει ότι εγγενή χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς και η μέχρι πρόσφατα έλλειψη ανταγωνισμού δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες ανάλογες με εκείνες των υπόλοιπων χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παρόμοιων υπηρεσιών, αναφέρεται η ανάπτυξη δικτύων κορμού οπτικών αρτηριών σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο και πυκνών ευρυζωνικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο πρόσβασης (last mile). Επίσης, η διάθεση σε προσιτές τιμές λύσεων όπως το xDSL, το LMDS και δορυφορικές υπηρεσίες με αξιοποίηση του ελληνικού δορυφόρου (Hellas-Sat), ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να ενθαρρυνθεί η ζήτηση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά συνεχίζει ακόμη να εξαρτάται από το δίκτυο οπτικών ινών κορμού του κυρίαρχου πάροχου (ΟΤΕ), καθώς μόλις πρόσφατα οι νεοεισερχόμενοι ανταγωνιστές άρχισαν προσεκτικά βήματα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από οπτικές ίνες και LMDS. Η εξάρτηση από τον ΟΤΕ αυξάνει σημαντικά το ρίσκο των νεοεισερχόμενων, καθόσον υποχρεούνται σε συμφωνίες διασύνδεσης, χρήση αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου για xDSL και συνεγκατάσταση.

Καταλήγοντας, το κείμενο προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις-δράσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι το τέλος του 2005, τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης και την ανάδειξη μια σειράς θεμάτων που ως στόχο τους έχουν την δημιουργία συνθηκών υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς.

Η εικοσιπενταμελής Ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο το συντονισμό και τη γνωμοδότηση προς τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' επί των σχετικών δράσεων του Προγράμματος, την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για έργα που προωθούν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και το σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης σε διάφορα επίπεδα. Στο έργο της συνεπικουρείται από δωδεκαμελή Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και επιστημονικού χώρου.

Οι επισημάνσεις της Ομάδας Εργασίας θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις για τα μέτρα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του ΕΠ 'Κοινωνία της Πληροφορίας', οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες.

Το πλήρες κείμενο πολιτικής για την ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα διατίθεται στο δικτυακό τόπο http://www.broad-band.gr/